Організація спортивно-оздоровчої діяльності студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки

  • Ніна Деделюк
  • Тетяна Цюпак

Abstract

Протягом останніх років у вищій освіті ведеться активний пошук нових форм і методів підвищення якості фізичного виховання майбутніх фахівців. Разом із тим аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що діюча система фізичного виховання у вищих навчальних закладах є недостатньо ефективною. Завдання дослідження – проаналізувати стан організації спортивно-оздоровчої діяльності студентської молоді впродовж навчання у ВНЗ (на прикладі Волинського національного університету імені Лесі Українки) в умовах чинної законодавчої бази національної системи фізичного виховання України. У практиці Волинського національного університету імені Лесі Українки посилюється оздоровча результативність фізичного виховання через упровадження в освітній процес занять професійно-прикладного, спортивного, оздоровчо- рекреаційного та реабілітаційного спрямуваннь. Високий рівень активності студенів, особливо ІІІ–ІV курсів, доводить ефективність застосування різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи в позанавчальній діяльності, а саме: фізичні вправи в режимі дня, організовані заняття в позанавчальний час, самостійні заняття фізичними вправами, масові фізкультурно-спортивні заходи, заняття в оздоровчо-профілактичних таборах. Потенційні переваги спортивно-оздоровчих занять і досягнення міцного здоров’я та доброї фізичної форми визначаються тим, що завдяки цим заняттям студент може справлятися без утоми із фізіологічними напруженнями студентського життя; активно відпочивати; долати великі фізичні напруження, контролювати масу тіла; швидко відновлювати сили. Отже, організація спортивно-оздоровчої діяльності у Волинському національному університеті імені Лесі Українки є складовою частиною національної системи фізичного виховання дітей і молоді в Україні. Фізичне виховання в навчальному закладі ґрунтується на принципах індивідуального та особистісного підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання засобів і форм фізичного виховання, безперервності освітнього процесу та врахування регіональних умов.

References

Закон України “Про освіту” // [Електронний ресурс] Режим доступу :http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/part_1.html

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.kmu.gov.ua/control/ukpublish/art/icleart_id=159092&cat_id=43145

Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання в Київській Русі / Н. А. Деделюк, А. В. Цьось. – Луцьк :ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2004. – 191 с.

Круцевич Т. Ю. Основные направления совершенствования национальной системы физического воспитания молодежи / Т. Ю. Круцевич // Олимпийский спорт и спорт для всех : тезисы V Междунар.науч. конгр. – 2001. – С. 350.

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. – 25 берез. 2004. – К., 2004. – 10 с.

Положення про Всеукраїнський центр здоров’я “Спорт для всіх”. – 18 січ. 2003 р. – № 49. – К., 2003.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : навч. посіб. / Шиян Б. М. – Ч. 1. – Т. :Богдан, 2003. – 272 с.
Published
2016-11-08
How to Cite
Деделюк, Н., & Цюпак, Т. (2016). Організація спортивно-оздоровчої діяльності студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(17), 41-45. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/911
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>