Покращення рівня фізичної підготовленості та гостроти зору хлопчиків із короткозорістю в процесі занять різними формами лікувальної фізичної культури

  • Олена Андрощук
  • Тетяна Цюпак
  • Юрій Цюпак

Abstract

У статті проаналізовано вплив лікувальної фізичної культури на показники рівня фізичної підготов леності та гостроти зору в хлопчиків із короткозорістю.

References

Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушением зрения / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. – М. : [б. и.], 1990. – С. 154–158.

Демирчоглян Г. Г. Школа здоровья глаз / Демирчоглян Г. Г. – СПб. : [б. и.], 1996. – 120 с.

Начінова О. В. Розвиток основних рухів у слабозорих дітей молодшого шкільного віку / О. В. Начіно ва // Матеріали республіканської конференції “Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури і спорту в Україні”. – Луцьк : [б. в.], 1994. – С. 493.

Сермеев Б. В. Физическое воспитание детей с нарушением зрения / Сермеев Б. В. – Киев : Здоровье, 1987. – 110 с.

Физическая реабилитация : учеб. для акад. и ин-тов физ. культуры / под общей ред. проф. С. Н. Порова. – Ростов н/Д : Изд-во “Феникс”, 1999 – 608 с.

Цюпак Т. Поліпшення фізичної підготовленості та координаційних здібностей у підлітків з вадами зору / Т. Цюпак, А. Тучак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – № 4 (8). – С. 69 –72.

Шелудешева М. Дослідження рівня рухових умінь і навичок у процесі виконання загальнорозвивальних вправ зі скакалкою з учнями професійно-технічних навчальних закладів / М. Шелудешева,О. Качан //Фізичне виховання, спорт і культура здоров’яу сучасному суспільстві :зб.наук.пр.Волин. нац.ун-ту ім. Лесі Українки.–Луцьк : РВВ “Вежа”Волин.нац.ун-туім.ЛесіУкраїнки, 2008.–Т.2.–С. 294.
Published
2016-11-08
How to Cite
Андрощук, О., Цюпак, Т., & Цюпак, Ю. (2016). Покращення рівня фізичної підготовленості та гостроти зору хлопчиків із короткозорістю в процесі занять різними формами лікувальної фізичної культури. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(13), 56-58. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/943
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>