Інтерес до фізичного виховання в учнів середнього шкільного віку

  • Іван Васкан
  • Юрій Цюпак

Abstract

У статті розглядається питання сформованості інтересу до занять фізичними вправами в дітей середнього шкільного віку. Із метою визначення рівня інтересу дітей середнього шкільного віку до занять фізичними вправами нами проведено анкетування, за допомогою якого визначено рівень інтересу дітей середнього шкільного віку до уроку з фізичної культури. Установлено, що інтерес до занять фізичними вправами перебуває на високому рівні, хоча з віком простежується тенденція до зниження інтересу й особливо це проявляється в дівчат. Підвищення в підлітків інтересу до занять фізичними вправами може бути досягнуто за рахунок розвитку в них усвідомленого ставлення до рухових дій, збільшення освітньої цінності уроків, розвитку активності й самостійності під час виконання навчальних завдань, диференційованого підходу до учнів із різним ставленням до уроку, використання даних антропометричних вимірів для показу зрушень у їхньому фізичному розвитку.

References

Бех І. Д. Особисто зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / Бех І. Д. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Войлоков А. М. Исследование отношения учащихся старших классов к урокам физической культуры и путей воспитания интереса к ней : автореф. дис.... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / А. М. Войлоков – Л., 1972. – 22 с.

Захожий В. Формування в старшокласників інтересу до самостійних занять фізичними вправами /В. Захожий // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 1 (9). –С. 38–40.

Ивашкене В. П. Улучшение физического состояния школьников воспитанием их сознательной и активной деятельности на занятиях физической культуры : автореф. дис... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / В. П. Ивашкене. – Вильнюс, 1990. – 19 с.

Качеров О. Фізична культура і здоров’я сім’ї / О. Качеров, І. Козетов, Ю. Тупіца // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 2. – С.52–54.

Кравчук Я. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ / Я. Кравчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 2 (6). – С. 67–72.
Published
2016-11-24
How to Cite
Васкан, І., & Цюпак, Ю. (2016). Інтерес до фізичного виховання в учнів середнього шкільного віку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 29-31. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1132
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)