Форми реалізації фізичного виховання в Київський Русі

  • Ніна Деделюк
  • Анатолій Рибніцький

Abstract

Обґрунтовано форми реалізації фізичного виховання в Київській Русі (ІХ–ХІV ст.). Подано аналіз впливу фізичних вправ на організм людини та його формування в епоху Середньовіччя.

References

Деделюк Н. Зміст фізичного виховання і здорового способу життя у літературних пам’ятках ІХ–ХІV століть / Н. Деделюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. − Т.1. – С.32–36.

Деделюк Н. Народні ігри як основа традиційної системи фізичного виховання / Н. Деделюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 2 (10). – С. 7–9.

Ибн-Даст. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славенах, руссах / Ибн-Даст // [по рукописи британского музея. Вперв. издал, перевел и ибъяснил Д. А. Хвольсон]. – СПб. : Тип. Имп. акад. наук, 1869. – ХІІІ. –199 с.

Історія українського війська / [під заг. ред. І. П. Крип’якевича]. –Л. : Вид. Ів. Тиктора, 1936. – Ч. І. – 288 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Килимник С. – К. :Обереги,1994. – Т.6. – Кн.2. – 528 с.

Літопис руський / [пер. з давньорус. Л. Є. Махновця ; відп. ред. О. В. Мишанич]. – К. : Дніпро, 1989.– 591 с.

Старков В. Физическая культура Древней Руси : автореф. дис.... канд. іст. наук / В. Старков. – К, 1991. – 20 с.

Цьось А. В. Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХІХ ст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / А. В. Цьось. – Х., 2005. – 36 с.
Published
2016-11-24
How to Cite
Деделюк, Н., & Рибніцький, А. (2016). Форми реалізації фізичного виховання в Київський Русі. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 6-10. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1126
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)