Особливості та напрями укладання навчальних програм із фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів України

  • Сергій Козіброцький
  • Ніна Деделюк

Abstract

У статті здійснено дослідження програмно-нормативних основ фізичного виховання студентів на основі історико-методологічного аналізу навчальних програм фізичного виховання студентів.

References

Вовк В. М. Пути совершенствования физического воспитания студентов / Вовк В. М. – Луганск : Изд-во ВУГУ, 2000. – 176 с.

Канішевський С. М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студенства / Канішевський С. М. – К. : ІЗМН, 1999. – 270 с.

Козіброцький С. П. Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів (історико-методологічний аналіз) : автореф. дис…. канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / КозіброцькийС. П. – Л., 2002. – 16 с.

Козіброцький С. Оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях із фізичного виховання / С. Козіброцький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – № 1 (5). – С. 18–22.
Published
2016-11-10
How to Cite
Козіброцький, С., & Деделюк, Н. (2016). Особливості та напрями укладання навчальних програм із фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів України. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 3-5. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1010
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)