Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі

  • Ніна Деделюк

Abstract

Статтю присвячено визначенню основних закономірностей функціонування фізичного виховання в Київській Русі: зв’язку фізичного виховання зі світоглядом, способом життя та місцем проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного виховання; взаємозв’язку святково-ігрової діяльнос- ті й військово-фізичної підготовки; поступовий перехід до організованих форм фізичного виховання; обґрунтуванню доцільності використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасних умовах.

References

Деделюк Н. А. Зміст фізичного виховання і здорового способу життя у літературних пам’ятках IX−XIV століть / Н. А. Деделюк // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві :
зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 32–36.

Деделюк Н. А. Засоби та форми реалізації військово-фізичної підготовки у Київській Русі / Н. А. Деделюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 12. – С. 20–24.

Ипатьевская летопись // ПСРП. – М. : [б. и.], 1962. – Т. 2. – С. 744.

Літопис руський / пер. з давньорус. Л. Є. Махновця ; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1990. –591 с.

Мономах В. Поучения // Літопис Руський / В. Мономах. – К.: Дніпро, 1989. – С. 461–462.

Приступа Є. Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури :автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.01 / Є. Н. Приступа ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : [б. в.],1996. – 48 с.

Цьось А. В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців / Анатолій Васильович Цьось. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 376 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Деделюк, Н. (2016). Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 10-14. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1149
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)