Recreational Tourism In The Process Of Future Specialists Education In The Field Of Physical Culture And Health

  • Iryna Voitovych Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Vasyl Voitovych Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Ninel Matskevych Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: Recreational Tourism, students of Physical CultureFaculties, classes, efficiency, specialist

Abstract

The topicality of the research is due to the contradiction between the need for competent specialists in the field of Physical Culture, Tourism and Recreation and insufficient models for its education, in particular for the discipline «Recreational Tourism».The aim of the research is to develop a model of the optimal educational process of Recreational Tourism for the students of Physical Culture faculties in the field of Recreational Tourism. The methods of research: questionnaires, theoretical modeling, analysis and generalization of literary sources, pedagogical observation, method of mathematical statistics. The Results of the Work. It is established that the professional training of future specialists in recreational tourism is defined as a process that reflects scientifically and methodically substantiated educational measures of a higher educational institution that are of a theoretical and practical nature. These studies have testified that in studying of the educational "Recreational Tourism" discipline, students prefer practical classes, informational lectures (26,9 %), lectures-visualizations (26,9 %), lecture-discussions (22,6 %), meetings with practices in the field of recreational tourism, meetings with practitioners in the field of recreation tourism, excursions, touristic attractions andtravel agencies, etc. The researchers also recommend to the supplement the education system by the following education methods: problem situations, business games, online trainings, conferences, and create theinterdisciplinaryrelations with foreign languages, economics and management. With regard to the disciplines that students would like to learn firstly on a practical level, the most interest is noted in active types of tourism, such as sports, in particular pedestrian, tourist services, ethnographic studies and tourist animation. Conclusions. Thus, the formation of an effective model of profile training of students of the Physical Culture and Health faculties, in particular the complexity in organizing of the educational process for Recreational Tourism, taking into account the views of students, colleagues and the theorists and practitioners work on the selection of content, methods and forms of classes, methods of knowledge assessment, will allow to raise the level of knowledge and motivationto study this discipline.

References

Andrieieva, O. V. & Blahii, O. L. (2015). Systema pidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii fakhivtsiv iz fizychnoi rekreatsii [The System of Training and Qualification Improvement of Specialists in Physical Recreation]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu imeni Lesi Ukrainky. Lutsk, t. 3, 5–10.

Anishchenko, A. P. & Zaitseva, M. M. (2015). Pidhotovka kadriv turystychnoi industrii [Training of the tourism industry]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina». Khmelnytskyi, no. 11, 39–3. Bar-Or, O. & Rouland, T. (2009). Zdorove detei y dvyhatelnaia aktyvnost: ot fyzyolohycheskykh osnov do praktycheskoho prymenenyia [Children’s health and motor activity: from physiological principles to practical application]. Kiev, Olimp. lit., 528.

Velychko, V. V. (2013). Orhanizatsiia rekreatsiinykh posluh : navch. posib. [Organization of recreational services]. Kharkiv, Kharkiv. nats. un-t miskoho hosp-va im. O.M. Beketova, 202.

Voievoda, Ya. (2014). Struktura systemy ta osoblyvosti pidhotovky kadriv dlia turystychnoi sfery [Structure of the system and peculiarities of preparation for the tourist sphere]. Problemy aktyvizatsii rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti naselennia : materialy IKh Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu. Lviv, 320–325.

Harbar, H. A. (2013). Pidhotovka fakhivtsiv sfery turyzmu u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Elektronnyi resurs] [Professional personnel training of the tourism at the higher educational establishments of Ukraine]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiia. Kharkiv, vyp. 41(1), 246–257. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2013_41% 281%29__24 (data zvernennia: 16.04.18). – Nazva z ekrana.

Hladush, V. A. & Lysenko, H. I. (2014). Pedahohika vyshchoi shkoly: teoriia, praktyka, istoriia : navch. posib. [Pedagogy of high school]. Donetsk, 416.

Kobzova, S. M. (2013). Rol dystsyplin bloku rekreatsii u pidhotovtsi fakhivtsiv sfery turyzmu ta hotelnoho hospodarstva do profesiinoi diialnosti [Elektronnyi resurs] [Role of disciplines of recreation block in tourism and hotel industry specialists’ professional training]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Luhansk, no. 8, ch. 4, 50–59. – Rezhym dostupu: http://tourlib.net/statti_ukr/kobzova4.htm (data zvernennia: 16.04.18). – Nazva z ekrana.

Konokh, A. P. Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv iz sportyvno-ozdorovchoho turyzmu u vyshchykh navchalnykh zakladakh : avtoref. dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.04 [Theoretical and methodical principles of professional training of future specialists in sports and health tourism in higher educational institutions]. Kyiv, 42.

Krutsevych, T. Yu. & Bezverkhnia, H. V. (2010). Rekreatsiia u fizychnii kulturi riznykh hrup naselennia [Recreation in the physical culture of different groups of the population]. K, Olimpiiska l-ra, 248.

Nestulia, O. O. (2009). Sotsiolohiia: praktykum. Modulnyi variant : navch. posib. [Sociology: practicum. Modular version]. Kyiv, Tsentr uchb. lit., 272.

Zhdanova, O. M., Tuchak, A. M., Poliakovskyi, V. I. & Kotova, I. V. (2000). Orhanizatsiia ta metodyka ozdorovchoi fizychnoi kultury i rekreatsiinoho turyzmu [Organization and methods of recreational physical culture and recreational tourism]. Lutsk, Vezha, 248.

Rybkovskyi, A. H. & Kanishevskyi, S. M. (2003). Systemna orhanizatsiia rukhovoi aktyvnosti liudyny [System organization of human motor activity].Donetsk, DonNu, 436.

Sushchenko, L. P. (2003). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) : monohrafiia [Professional training of future specialists in physical education and sports]. Zaporizhzhia, ZDU, 442.

Fedorchenko, V. K. & Dorova, T. A. (2002). Istoriia turyzmu v Ukraini [History of tourism in Ukraine]. Kyiv : Vyshcha shk., 195.

Filonenko, I. M. (2012). Osoblyvosti ta struktura systemy pidhotovky kadriv dlia turystychnoi sfery [Elektronnyi resurs] [Features and structure of the training for tourism system]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Luhansk, 4, ch. 2, 59–64. – Rezhym dostupu: http://tourlib.net/statti_ukr/ filonenko.htm (data zvernennia: 16.04.18). – Nazva z ekrana.

Fitsula, M. M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly : navch. posib. [Pedagogy of high school]. Kyiv, Akademvydav, 352 s.

Futornyi, S. M. (2011). Dvihatelnaia aktivnost i ee vliianie na zdorove i prodolzhitelnost zhizni cheloveka [Motor activity and its effect on human health and life expectancy]. Fizicheskoe vospitanye studentov, vyp. 4, 79–83.

Shchuka, H. P. (2012). Suchasna systema pidhotovky profesiinykh kadriv sportyvno-ozdorovchoho turyzmu v Rosiiskii Federatsii [Elektronnyi resurs] [The modern system of professional training in sports and health tourism in the Russian Federation]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Luhansk,no. 4, ch. 2, 115-123. – Rezhym dostupu: http://tourlib.net/statti_ukr/schuka2.htm (data zvernennia: 16.04.18). – Nazva z ekrana.
Published
2018-09-27
How to Cite
VoitovychI., VoitovychV., & MatskevychN. (2018). Recreational Tourism In The Process Of Future Specialists Education In The Field Of Physical Culture And Health. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3 (43), 3-11. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-03-03-11
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture