Усвідомлення впливу духовності на формування особистості майбутнього спортивного педагога

  • Михайло Кричфалушій

Abstract

У статті розглянуто усвідомлення впливу духовності на формування майбутнього спортивного педагога. З’ясовано, що більшість опитаних студентів вважають, що неможливо сформувати духовно розвинену особистість без знань історії релігії та Біблії.

References

Вишневський О. Педагогіка в пошуках духовності /О. Вишневський // Рідна шк. – 2005. – № 7. – С. 3–5.

Іщук Н. Духовні цінності майбутніх учителів фізичної культури / Н. Іщук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. − Т. 1. – С. 175–178.

Климова О. А. Формування духовності майбутнього вчителя у процесі загальнопедагогічної підготов ки : автореф. дис. … канд. пед. наук / О. А. Климова. – Луганськ, 2006. – 16 с.

Кричфалушій М. В. Загальнолюдські моральні цінності майбутніх спортивних педагогів /М. В. Крич фалушій // Фізичне виховання і спорт : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – № 3 (7) – С.27–31.

Кричфалушій М. В. Духовність – важливий аспект формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури / М. В. Кричфалушій, Н. М. Іщук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – С. 152–154.

Матюшина І. К. Духовність та її виховання у старшокласників / І. К. Матюшина // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 164–170.

Сухомлинська О. В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді: загальні тенденції й індивідуальний пошук / Сухомлинська О. В. – К. : [б. в.], 2006. – 44 с.

Сухомлинський В. О. Щоб душа не була пустою / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. – К. :[б. в.], 1976–1977. – Т. 5.– С. 258–259.

Тюріна Т. Шляхи духовного формування особистості: книга для педагогів, психологів, філософів / Тюріна Т. – Л. : СПОЛОМ, 2005. – 106 с.
Published
2016-11-08
How to Cite
Кричфалушій, М. (2016). Усвідомлення впливу духовності на формування особистості майбутнього спортивного педагога. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(13), 13-16. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/933
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport

Most read articles by the same author(s)