Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки

  • Михайло Кричфалушій

Abstract

У сучасних психологічних і психолого-педагогічних дослідженнях наголошено, що важливим фактором впливу на розвиток особистості є потреба в спілкуванні. Спілкування як діяльність – необхідна умова
формування й розвитку як суспільства, так і особистості. Відомо, що роль спілкування у формуванні особистості спортивного педагога велика, але не всі аспекти цього впливу достатньо досліджені. Педагогічний досвід засвідчує, що недостатній рівень сформованості потреби в спілкуванні в студентів –майбутніх спортивних педагогів – затрудняє формування високодуховну особистість. Завдання дослідження –визначити рівні сформованості потреби в спілкуванні майбутніх спортивних педагогів у процесі професійної підготовки. У статті виявлено рівні потреби в спілкуванні майбутнього спортивного педагога. У процесі емпіричного дослідження виявлено, що 16,1 % опитаних юнаків першого курсу мають низький рівень потреби в спілкуванні, 17,6 % – нижчий від середнього, 42,6 % – середній, 24,7 % – вищий за середній, 8,8 % – високий; дівчата, відповідно, – 13,3 %, 26,6 %, 33,3 %, 20,0 %, 6,6 %.

References

Абульханова-Слаская К. А. Деятельность и психология личности / Абульханова-Слаская К. А. – М. :Наука, 1980. – 333 с.

Ананьєв Б. Г. Человек как предмет познания / Ананьєв Б. Г. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 339 с.

Бодалев А. А. Личность и общение / Бодалев А. А..– М. : Педагогика, 1983. – 272 с.

Каган М. С. Мир общения / Каган М. С. – М. : Политиздат, 1988. –319 с.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении : кн. для учителя / Кан-Калик В. А. – М. :Просвещение, 1987. – 192 с.

Коломинский Я. Л. Психология общения / Коломинский Я. Л. – М. : Знание, 1974. – 96 с.

Краткий психологический словар / под ред. А. В. Петровського, Г. М. Ярошевского. – М. : Политиздат,1985. – С. 213.

Кричфалушій М. В. Вчитель фізичної культури: формування особистості / Кричфалуший М. В. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2000. – 346 с.

Леонтьев А. А. Педагогическое общение / Леонтьев А. А. – М. : Знание, 1979. – 48 с.

Проблемы общения в психологи / отв. ред. Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1981.– 280 с.

Психологические и психофизиологические особенности студентов. – Казань : Изд- во Казанського ун-та, 1977. – С. 62.

Психолгический словарь / под ред. В. В. Давидова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. – М. : Педагогика, 1983. – С. 228.

Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – С. 178.

Пуни А. Ц. Психология / Пуни А. Ц. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – С. 34–36.

Словарь социально-психологических понятий / под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. – Л. : Лениздат, 1987. – С. 55.
Published
2016-11-08
How to Cite
Кричфалушій, М. (2016). Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(17), 24-29. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/907
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport