Загальнолюдські моральні цінності майбутніх спортивних педагогів

  • Михайло Кричфалушій

Abstract

У статті аналізується сформованість у студентів – майбутніх спортивних педагогів − загальнолюдських моральних цінностей.

References

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід : науково-практичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 342 с.

Бех І. Д. Концепція виховання особистості / І. Д. Бех // Рад. шк. – № 5. – С. 40–47.

Боришевський М. Й. Ціннісні орієнтації в особистісному становленні сучасної молоді / М. Й. Боришевський // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : [б. в.], 2003. – С. 34–42.

Вишневський О. Система цінностей і стратегія виховання / О. Вишневський // Рідна шк. – 1997. – № 7–8. –С. 3–5.

Кобринский М. Использование воспитывающих ситуаций в развитии нравственный качеств личности студентов вуза физической культуры / М. Кобринский, Е. Заколодная // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 185–189.

Кричфалушій М. В. Моральний ідеал і формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури / М. В. Кричфалушій // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. – Луцьк, 2001. – № 4. –С. 58–63.

Огієнко І. Рідна мова і культура народу [у зб. : Шляхи виховання й навчання] / І. Огієнко. – Л. : [б. в.], 1994. – Ч. 1. – С. 31–41.

Помиткін Е. О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби : дис. ... канд. психол. наук / Е. О. Помиткін. – К., 1999. – 145 с.

Сухомлинська О. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 13–18.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. Т. 5 : Людина − найвища цінність /В. О. Сухомлинський. – К.: [б.в.], 1977. − 257 с.

Чорна К. І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста : навч.-метод. посіб. / К. І. Чорна. – К. : ТОВ “ХІМ”, 2004. – 96 с.
Published
2016-12-05
How to Cite
Кричфалушій, М. (2016). Загальнолюдські моральні цінності майбутніх спортивних педагогів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 27-30. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1209
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport

Most read articles by the same author(s)