Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в майбутніх спортивних педагогів

  • Михайло Кричфалушій

Abstract

У статті проаналізовано моральну свідомість та моральну самосвідомість студентів – майбутніх спортивних педагогів. Визначено рівні розвиту розуміння категорій моральної свідомості й моральної самосвідомості студентів залежно від форми навчання.

References

Бех І. Д. Виховання особистості / Бех І. Д. : у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід : науково- практичні засади. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

Бондаревская Е. В. Формирование нравственного сознания у старших школьников : учеб. пособие по спецкурсу / Бондаревская Е. В. – Ростов н/Дону : [б. и.], 1996. – 192 с.

Братусь Б. С. Нравственное сознание личности / Братусь Б. С. – М. : [б. и.], 1985. – 64 с.

Булах І. С. Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка : навч.-метод. посіб. / І. С. Булах, Ю. А. Алексєєва. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 72 с.

Гусейнов А. Д. Золоте правило нравственности / Гусейнов А. Д. – М. : [б. и.], 1988. – 271 с.

Дробниций О. Г. Понятие морали / Дробниций О. Г. – М. : Наука, 1974. – 386 с.

Кон И. С. В поисках себя : Личность и ее самосознание / Кон И. С. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.

Кричфалушій М. В. Загальнолюдські моральні цінності майбутніх спортивних педагогів / М. В. Кричфалушій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. –№ 3 (7). – С. 27–31.

Психологические особенности самосознания подростка / под ред. М. Й. Боришевского. – К. : Вища шк.,1980. – 168 с.

Чеснокова И. И. Самосознание, саморегуляция, самодертиминация / И. И. Чеснокова // Проблемы психологии личности. – М. : Наука, 1982. – С. 121–126.
Published
2016-11-11
How to Cite
Кричфалушій, М. (2016). Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в майбутніх спортивних педагогів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 31-34. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1047
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport

Most read articles by the same author(s)