Improvement of Physical Fitness of Transport College Students Through Running

  • Stanislav Galandzovskii Mikhail Kotsiubynsky Vinnitsa State Pedagogical University
  • Alla Sulyma Mikhail Kotsiubynsky Vinnitsa State Pedagogical University
  • Anatolii Korolchuk Mikhail Kotsiubynsky Vinnitsa State Pedagogical University
Keywords: students, physical preparedness, transport college

Abstract

Aim of the research was to study the influence of running exercises in the aerobic regime of energy supply on the indicators of transport college students’ physical preparedness.  In the course of research, theoretical analysis and generalization of data of scientific and methodological literature, physical fitness tests, methods of mathematical statistics were used. The research was conducted in September 2015 – April 2016, based on the Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky. The study involved 44 students of the Vinnitsa Transport College of the male sex. Students were divided into two groups of control and main groups. Influence of a 24-week program with running exercises in the aerobic regime of energy supply was studied.  Effectiveness of exercises using aerobic exercise in aerobic exercise was studied by their ability to influence the physical fitness of students at the Transport College. It was established that «The curriculum for physical education for higher education institutions of I-II accreditation level» does not lead to the likely positive changes in the physical preparedness of the students of the transport college. Introduction of running exercises in the aerobic regime of energy supply in the classes of transport college students three times a week improves their  general endurance, speed endurance and speed-strength endurance; strength dynamic endurance of lower limb muscles as well as strength static endurance of  back muscles, gluteus muscles and posterior thigh. After 24 weeks of classes with running exercises in the aerobic regime of energy supply the students showed a possible increase in the values of general endurance (by 4,35 %), speed endurance (by 3,73 %), strength dynamic endurance of lower limb muscles (by 8,27 %) and static endurance of  back muscles, gluteus muscles and posterior thigh (by 5,39 %) (p<0,05).

References

Balandova, B. O. & Reviakin, Yu. T. (2013). Osobennosti professionalno-prikladnoi fizicheskoi podhotovki studentov zheleznodorozhnoho tekhnikuma [Peculiarities of professional and applied fitness trainings for students of railway technical college]. Vestnik Tomskoho hosudarstvennoho pedahohicheskoho universiteta. Tomsk, vyp. 141, no. 13, 34–38.

Leontev, V. P. (1999). Dinamika fizicheskoi podhotovlennosti kursantov vysshikh voennykh uchebnykh zavedenii kak kriterii obosnovaniia normativnykh trebovanii [Dynamics of cadet’s physical readiness of higher military educational institutions as a criterion for justifying regulatory requirements]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. Kharkiv, KhOVNOKU-KhDADM, no. 19, 49–53.

Riutina, L. H. (2005). Metodolohiia nauchnoho poiska pri opredelenii soderzhaniia professionalno-prikladnoi fizicheskoi podhotovki studentov vuzov zheleznodorozhnoho transporta [The methodology of scientific research in determining the content of professional-applied physical training of high schools students of railway transport]. Teoriia i praktika fizicheskoi kultury, no. 4, 30–34.

Humennyi, V. S. (2011). Vyznachennia vzaiemozviazku fizychnoi pidhotovlenosti ta yakosti profesiinoho navchannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Determination of the physical preparedness relationship and quality of students professional training of higher educational institutions]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, no. 2, 12–15.

Naskalnyi, V., Kostenko, O. & Bocharova, V. (2006). Problemy fizychnoi pratsezdatnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Problems of students physical capacity of higher educational institutions]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zb. nauk. prats z haluzi fiz. kultury ta sportu. L., vyp. 1, t.1, 243–246.

Brezdeniuk, O. (2016). Vplyv bihovykh navantazhen u zmishanomu rezhymi enerhozabezpechennia na funktsionalnu pidhotovlenist yunakiv vikom 17-21 rik z «vysokym» vmistom zhyrovoho komponenta [The effect of cross-country loads in mixed mode of power supply on the functional preparedness of juniors men aged 17–21 years old with a high levelof fat component]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zb. nauk. pr. z haluzi fiz. vykhovannia i sportu. Lviv, vyp. 20, t.1, 24–30.

Korolchuk, A. P.(2010). Adaptatsiia studentiv instytutu fizychnoho vykhovannia i sportu do tsyklu dystsyplin praktyko–profesiinoi pidhotovky [The adaptation of students of institute of physical education and sport to the cycle of the articles of practice-profsional preparation]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy: Zb. nauk. pr. z hal. fiz. kultury i sportu. Lviv, vyp. 14, t. 2, 291–295.

Drachuk, S. P. (2006). Aerobna ta anaerobna produktyvnist orhanizmu yunakiv 17-19 rokiv pry zastosuvanni riznykh rezhymiv fizychnykh navantazhen: Avtoref. dys. kand. biol. nauk: spets. 03.00.13. “Fiziolohiia liudyny i tvaryn” [Aerobic and anaerobic productivity of young men aged 17–19 with the employment of different regiment of physical loading]. K., 20 .

Miroshnichenko, V. M. (2008). Zastosuvannia fizychnykh trenuvan riznoho spriamuvannia dlia vdoskonalennia fizychnoho zdorovia divchat z urakhuvanniam somatotypu : dys. kand. nauk z fiz. vykh. i sportu: 24.00. 02 – «Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia» [The use of physical training of different directions for the perfection of physical health of girls depends on somatic types]. Lviv, 18.

Movchan, O. M., Raievskyi, R. T., Tretiakov, M. O., Kanishevskyi, S. M., Dekhtiar, V. D., Tupytsia, Yu. I. & Kozubei, P. S. (2003). Navchalna prohrama z fizychnoho vykhovannia dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv I-II rivnia akredytatsii [Physical education program for higher educational institutions of I-II level of accreditation]. Kyiv, 40.
Published
2018-09-27
How to Cite
GalandzovskiiS., SulymaA., & KorolchukA. (2018). Improvement of Physical Fitness of Transport College Students Through Running. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3 (43), 73-77. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-03-73-77
Section
Physical culture, physical education of different age group population