Оцінювання функціонального стану хребта в учнів старшого шкільного віку з порушеннями постави в сагітальній площині

  • Тетяна Бойчук
  • Лілія Войчишин

Abstract

У статті наведено результати дослідження функціонального стану хребта в учнів старшого шкільного віку з порушеннями постави в сагітальній площині, які навчаються в гірських школах Українських Карпат. Для оцінювання функціонального стану хребта ми застосували низку тестів і проб, які дають змогу оцінити рухливість хребта у всіх його фізіологічних вигинах, а саме: проби підборіддя-грудина, підборіддя-яремна вирізка, Отта, Томайєра, Форестьє, тести Шобера, Флейшман, на визначення бокової рухливості хребта. Задля встановлення прогресування обмеження рухливості хребта обчислювали хребтовий індекс. Аналіз отриманих результатів показав, що більшість показників, які характеризують параметри функ- ціонального стану хребта, в учнів гірських шкіл Карпатського регіону достовірно відрізняються від аналогічних показників їхніх однолітків, які проживають і навчаються на рівнинних територіях Прикарпаття. Це вказує на те, що в учнів гірських шкіл більш виражені предиктори розвитку дегенеративних процесів хребта в майбутньому. Це аргументує потребу розробки комплексної програми фізичної реабілітації для цього контингенту учнів, адаптованої до умов гірської школи Карпатського регіону.

References

Білошицька Н. Профілактика та корекція порушень постави у учнів загальноосвітніх шкіл / Білошицька Н. – Л. : Логос, 1999. – 32 с.

Бойчук Т. В. Дослідження порушень постави в учнів старшого шкільного віку, які проживають у Карпатському регіоні / Т. В. Бойчук, Л. І. Войчишин // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 1 (5). – С. 70–72.

Буканова С. В. Тиреоїдний статус дітей і підлітків з дифузним ендемічним зобом / С. В. Буканова, Л. Н. Самсонова // Педіатрія. – 2004. – № 3. – С. 15–18.

Грицуляк Б. Особливості демографічної ситуації та стан зобної ендемії в учнів гірських шкіл Верховинського району Івано Франківської області / Б. Грицуляк, М. Миколайський // Гірська шк. Укр. Карпат. – 2006. – № 1. – С. 102–105

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / Кашуба В. А. – К. : Олимп. лит., 2003. – 279 с.

Колісник П. Ф. Алгоритм лікування вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем / П. Ф. Колісник // Галиц. лікар. вісн. – 2002. – № 1. – С. 52–54.

Котешева И. А. Нарушения осанки. Лечение и профилактика / Котешева И. А. – М. : Эксмо, 2004. – 208 с.

Миколайський М. Особливості фізичного розвитку сільських учнів гірської школи Українських Карпат / М. Миколайський // Гірська шк. Укр. Карпат. – 2006. – № 1. – С. 110–114.

Ошевенский Л. В. Изучение состояния здоровья человека по функциональным показателям организма: метод. рек. / Л. В. Ошевенский, Е. В. Крылова, Е. А. Уланова.– М.:[б. и.], 2007.– 67 с.

Чаклин В. Д. Сколиозы и кифозы / В. Д. Чаклин, Е. А. Абальмасова. – М. : Медицина, 1973. – 312 с.

Lewit K. Manipulative therapy in Rehabilitation of the locomotor’s system / Lewit K. – Butteworth : Heinemann, 1999. – 346 p.
Published
2016-11-11
How to Cite
Бойчук, Т., & Войчишин, Л. (2016). Оцінювання функціонального стану хребта в учнів старшого шкільного віку з порушеннями постави в сагітальній площині. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 73-77. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1059
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)