Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ

  • Ярослав Кравчук

Abstract

У статті розглядаються стан та шляхи формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту як цілеспрямована й системна діяльність учителя, що включає формування спеціальних знань, практичну діяльність учнів та створення позитивного емоційного.

References

Віндюк А. В. Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів :автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / А. В. Віндюк ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. –Л., 2002. – 18 с.

Виготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Виготский. – М. : [б. и.], 1960. −С. 215–231.

Круцевич Т. Ю. Управління фізичним станом підлітків в системі фізичного виховання : автореф. дис. ...д-ра наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Т. Ю. Круцевич ; Нац. ун-т фіз. вих. і спорту України. – К., 2000. – 44 с.

Новосельский В. Ф. Методика урока физической культуры в старших классах / В. Ф. Новосельский. – К. : Рад. шк., 1989. – 128 с.

Сембрат С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / С. В. Сембрат ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2003. – 20 с.

Фролова Н. О. Особистісно зорієнтований підхід у фізичному вихованні молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Н. О. Фролова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 20 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : у 2 ч. / Б. М. Шиян. − Т. : Навч. кн. – Богдан, 2002. – Ч. 2. – 248 с.

Ячнюк І. Мотиви до занять фізичною культурою та спортом учнів старших класів / І. Ячнюк, Ю. Ячнюк, М. Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 303–306.
Published
2016-12-01
How to Cite
Кравчук, Я. (2016). Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(6), 67-71. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1189
Section
Physical culture, physical education of different age group population