Теоретичне дослідження сучасних тенденцій у навчанні школярів фізичної культури, зумовлених формуванням нової парадигми освіти в Україні

  • Ольга Багінська

Abstract

Актуальність дослідження зумовлена формуванням нової освітньої парадигми в Україні та необхідністю модернізації процесу навчання фізичної культури школярів відповідно до неї. Основне завдання статті – теоретичне дослідження сучасних тенденцій у системі фізичного виховання школярів, зумовлених формуванням нової освітньої парадигми в Україні. У результаті аналізу науково-методичної літератури виявлено об’єктивну необхідність активного впровадження нових підходів до навчання й виховання школярів, переходу до гуманістичної педагогіки. Визначено, що, незважаючи на велику кількість інновацій у системі освіти, їх питома вага в процесі навчання фізичної культури набагато менша та не може повністю задовольнити нових освітніх потреб. Теоретичний аналіз дав підставу зробити висновок про можливість вирішення цього питання в умовах інформаційного освітнього простору, який надає можливості для обробки та систематизації великої кількості інформації, розробки оптимальних індивідуальних програм навчання й виховання, моделювання, можливості варіативного застосування педагогічних технологій залежно від конкретної індивідуальної ситуації розвитку дитини.

References

Аксьонова О. П. Нова фізична культура: система методів навчання / О. П. Аксьонова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 3. – С. 25–31.

Андрущенко В. П. Філософія освіти : навч. посіб. / В. П. Андрущенко, І. М. Предборська. – К. : Вид-во НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.

Базалук О. О Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко – К. : Кондор, 2011. – 164 с.

Додонова О. А. Проблеми системного підходу до гуманізації фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах / О. А. Додонова, В. П. Ляпін // Фізичне виховання студентської молоді: стратегія та інноваційні технології : монографія за матеріалами міжнар. симп. Одеса, 22–23 вересня 2011 р. / під заг. ред. проф. Р. Т. Раєвського. – Одеса : Наука і техніка, 2011. – С. 30–34.

Кашуба В. О. Сучасні підходи до моніторингу фізичного стану школярів у процесі фізичного виховання / В. О. Кашуба, Н. М. Гончарова // Педагогічка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – 2010. – № 1. – С. 71–73.

Кряж В. Н. Гуманизация физического воспитания / В. Н. Кряж, З. С. Кряж. – Минск : НИО, 2001. – 134 с.

Марченко С. І. Оцінка фізичного розвитку хлопців 6–10 років у контексті сучасних завдань фізичного виховання / С. І. Марченко, В. В. Іванов // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 8. – С. 10–13.

Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. … д-ра наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Н. В. Москаленко. – К., 2009. –42 с.
Published
2016-10-18
How to Cite
БагінськаО. (2016). Теоретичне дослідження сучасних тенденцій у навчанні школярів фізичної культури, зумовлених формуванням нової парадигми освіти в Україні. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(19), 122-125. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/741
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching