Фізична підготовленість школярів 10–11 років у дитячому оздоровчому таборі

  • Ростислав Ярославович Човган Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Abstract

Мета роботи – визначення рівня фізичної підготовленості школярів у дитячому оздоровчому таборі. У дослідженні брали участь 146 дітей віком 10–11 років. Висвітлено питання здоров’я дітей за такими скла-
довими частинами, як: стан розвитку фізичних якостей, ставлення дітей 10–11 років до власного здоров’я та інтерес до засобів фізичного виховання в умовах дитячого оздоровчого табору. Дано характеристику стану соматичного здоров’я та адаптаційних можливостей організму респондентів. На основі повторних тестувань фізичної підготовленості встановлено, що проведення рухливих ігор зі школярами 10–11 років найбільш позитивно вплинуло на рівень їхньої фізичної підготовленості. За рахунок ефективного використання природних умов і фізичних вправ ігрового характеру в режимі дня оздоровчого табору хлопчики й дівчатка експериментальних груп наприкінці експерименту досягли значних зрушень за всіма показниками розвитку фізичних якостей, крім вибухової сили м’язів ніг та силової витривалості м’язів тулуба.

Author Biography

Ростислав Ярославович Човган, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
викладач

References

Вербець В. В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти : навч.-метод. посіб. / В. В. Вербець //Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне : РДГУ, 2005. – 202 с.

Войнаровська Н. С. Розвиток рухової активності дівчат 5–9 класів засобами ритмічної гімнастики :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. С. Войнаровська. – Луцьк, 2011. –20 с

Дубогай О. Д. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини / О. Д. Дубогай – К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 126 с.

Суворова Т. І. Система контролю фізичного стану дівчат 11–17 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Т. І. Суворова ; ЛДІФК. – Львів, 2003. – 20 с.

Осколкова З. А. Управління фізичним станом школярів 12–15 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 13.00.07 / З. А. Осколокова – Майкоп, 2000. – 22 с.

Лях В. И. Методика физического воспитания учащихся 10–11 классов : пособие для учителя / В. И. Лях. – М. :[б. и.], 1997.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів : навч. посіб. / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімп. л-ра, 2001. – 440 с.

Tudor-Locke C. How Many Steps/Day are Enough? For Children and Adolescents / C. Tudor-Locke, L. Cora,
M. W. Craig, Beets et. аl. // International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. – 2011.
Published
2016-06-07
How to Cite
ЧовганР. (2016). Фізична підготовленість школярів 10–11 років у дитячому оздоровчому таборі. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(25), 42-47. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/349
Section
Physical culture, physical education of different age group population