Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста

  • Юрій Іванович Палічук Буковинський державний фінансово-економічний університет

Abstract

У статті розглянуто методику реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження в освітньому просторі економічного вищого навчального закладу. Організаційно-педагогічне забезпечення реалізації
здоров’язберігальних технологій в освітньому процесі ВНЗ економічного профілю повинне бути побудоване з урахуванням комплексу педагогічних умов, представленого цільовою умовою – формуванням ціннісного
ставлення до здоров’я; змістовою – валеологізацією змісту освіти та виховного процесу ВНЗ; технологічною – формуванням аксіологічного, гносеологічного, діяльнісного й вольового компонентів здоров’язбереження та компонентів готовності до здоров’язбереження (мотиваційний, когнітивно-пізнавальний, фізкультурно- оздоровчий, рефлексивно-корегувальний), а також валеопедагогічним моніторингом.

Author Biography

Юрій Іванович Палічук, Буковинський державний фінансово-економічний університет
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання

References

Воронін Д. Є. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання : дис. канд. пед. наук : 13.00.07 / Воронін Дмитро Євгенович. – Херсон, 2006. – 221 с.

Гусак П. М. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології : монографія / П. М. Гусак, Н. В. Зимівець, В. С. Петрович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк :Волин. обл. друк., 2009. – 219 с.

Митяева А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. М. Митяева. – М. : Академия, 2008. – 192 с. С. 100.

Палічук Ю. І. Педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Палічук Юрій Іванович.– Тернопіль, 2011.– 215 с.

Програми навчальних дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Захист Вітчизни», «Фізичне виховання», «Цивільна оборона», «Основи медичних знань» / Ухвалені вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету. – Чернівці, 2013.

Сериков Г. Н. Здровьесбережение в гуманном образовании / Г. Н. Сериков, С. Г. Сериков. –Екатеринбург ; Челябинск : ЧГПУ, 1999. – 242 с.

Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы /Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2003. – 272 с.
Published
2016-06-07
How to Cite
ПалічукЮ. (2016). Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(25), 29-32. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/346
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching