Ways to Improve the Activities of the Sports Arbitration System and Arbitration Courts In Sports

Keywords: sports arbitration, court, sport, conflict, sports law

Abstract

Topic. Modern sport belongs to the entertainment show business. It is based on commercial interests. However, it cannot exist without a close connection with the political, economic and social systems of society. It also cannot exist outside the general national legal system. In this regard, the importance of scientific research of international sports arbitration is actualized from the point of view of a systems approach. The Purpose of the Research is studying and analyzing the system of international sports arbitration as the main institution for resolving conflicts related to sports, in order to form a modern sports arbitration court in Ukraine. Methods of Research – analysis and synthesis of literary sources; analysis of documentary materials; the method of historicism; method of analogy of the studied  laws;  system analysis. Results of the Study. The legal basis for the functioning of international sports arbitration has been determined and substantiated, in particular, the features, main functions of the international sports arbitration process and legal documents regulating the activities of the court have been investigated. The ways of further reforming and improving the activities of the Court of Arbitration for Sport are presented. Conclusions. The most characteristic shortcomings of the existing system of organizing legal activities in sports have been clarified. The main cause of the insolubility of the existing problems in the management of the industry of higher achievements of sport has been established. The necessity of addressing the general theory of self-organizing systems is revealed. The proposed approach will allow us to create a more effective legal basis for organizing the system for managing the activities of arbitration and arbitration courts in sports.

References

Alekseev, S. V. (2008). Mezhdunarodnoe sportivnoe pravo [International Sports Law]: ucheb.dlya vuzov / P. V. Kra- sheninnikov (Red.). Moskva: Zakon i pravo: YuNITI-DANA, 895.

Ashanin, V. S, Pugach, Ya. I. (2014). Postroenie semanticheskih prostranstv dlya opisaniya psihologicheskoy deyatelnosti cheloveka v ekstremalnyih usloviyah [Building semantic spaces to describe a person’s psychological activity under extreme conditions], Ucheb. posobie. Harkov: HGAFK, 88.

Bandurka A. M. (2006). Psihologiya tolpyi [Crowd psychology]. Harkov: OOO Titul, 208.

Bandurka, A. M., Druz, V. A. (1997). Konfliktologiya [Conflict]: uchebnoe posobie dlya vuzov. Harkov: Un-t vnutr.del, 356.

Kamenkov, V. S. (2012). Sovremennyie myisli o sportivnom arbitrazhe [Modern thoughts on sports arbitration]. Sport, ekonomika, pravo, upravlenie, 2, 19–22.

Kuzin, V. V., Kutepov, M. E., Holodnyak, D. G. (1996). Sportivnyiy arbitrazh [Sports Arbitration] Moskva: FON, 165.

Nikolyukin, S. V. (2011). Sportivnyie arbitrazhi kak regulyatoryi konfliktov v oblasti sporta [Sports arbitration as regulators of conflicts in the field of sports]. Sport: ekonomika, pravo, upravlenie, 4, 21–25.

Orlova, S. V. (2015). Psihologicheskie aspektyi effektivnosti pravovogo regulirovaniya obschestvennyih otnosheniy [Psychological aspects of the effectiveness of legal regulation of social relations]. Nauchno-metodicheskiy elektronnyiy zhurnal «Kontsept», 13, 3141–3145. URL: http://e-koncept.ru/2015/85629.htm. (data zvernennya 25.04.2019).

Samsonkin, V. N., Druz, V. A., Fedorovich, E. S. (2010). Modelirovanie v samoorganizuyuschihsya sistemah [Modeling in self-organizing systems]. Donetsk, 104.

Sannikova, M. V. (2018). Ontolohiia rozvytku haluzi sportyvnoho prava [Ontology of sports law development]. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society/ A. V. Tsos, S. Ya. Indyka (uklad.). Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 4(44), 3–9. doi.org/10.29038/2220-7481-2018-04-03-09

Sannikova, M. V. (2019)/ Kharakterystyka sotsialnykh konfliktiv u sferi fizychnoi kultury ta sportu [Characteristics of social conflicts in the field of physical culture and sports]. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society/ A. V. Tsos, S. Ya. Indyka (uklad.). Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukraink, 1(45), 22– 28. doi.org/10.29038/2220-7481-2019-01-22-28

Sannikova, M. (2019). Orhanizatsiino-pravovi umovy stvorennia sportyvnoho arbitrazhu v Ukraini [Organizational and legal conditions for the creation of sports arbitration in Ukraine]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, 2, 64–68.

Hagan, G. (1985). Sinergetika ierarhii neustoychivostey u samoorganizuyuschihsya sistemah i ustroystvah [Synergetics of the hierarchy of instabilities in self-organizing systems and devices]. Moskva, 420.

Brilliantova, A. M., Kuzin, V. V., Kutepov, M. E. Entsiklopediya olimpiyskogo arbitrazha: Atlanta–Nagano–Sidney (2005). Moskva: Fizkultura i sport, 346.

Helen Jefferson Lenskyj (2018). Sport exceptionalism and the Court of Arbitration for Sport. Journal of Criminological Research, Policy and Practice, 4, 1, 5–17.

Hergüner Bilgen Özeke (2017). Law in Sports: International Sports Arbitration. Newsletter Hergüner Bilgen Özeke Attorney Partnership. URL: https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/13e1f729-4ad7-4977-949f- 597679774e59.pdf

Holt, N. L., Knight, C. J. & Zukiwski, P. (2012). Femaleathletes’ perceptions of teammate conflict in sport: Implications for sport psychologyconsultants. The Sport Psychologist, 26, 135–154.

Lotfi, Zadeh (2002). From computing with numbers to computing with words – from manipulation of measurements to manipulation of perceptions. International Journal of Applied Math and Computer Science, 12, 3, 307–324. URL: http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/amc/amc12/amc1231.pdf

Matthew, Buckle (2018)/ Court of arbitration for sport (CAS). Norton Rose Fulbright Logo Search. URL: https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/048b7aeb/court-of-arbitration-for-sport-cas.
Published
2019-06-30
How to Cite
Sannikova, M. (2019). Ways to Improve the Activities of the Sports Arbitration System and Arbitration Courts In Sports. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(46), 21-27. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-02-21-27
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture