Динаміка та особливості прояву силових якостей школярів різних вікових груп як суттєвого фактора в розвитку їхньої рухової функції

  • Ольга Володимирівна Багінська Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Abstract

На основі аналізу науково-методичної літератури визначено суттєву роль силових якостей у процесі реалізації рухової функції школярів, що зумовлює доцільність їх вивчення у віковому аспекті. Завдання роботи – вивчення динаміки та особливостей розвитку силових якостей школярів різних вікових груп у процесі фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі. У процесі експерименту досліджені найбільш суттєві показники, які характеризують рівень розвитку та особливості прояву силових якостей школярів (максимальну силу кисті, здатність до утримання зусилля, максимальне значення складових опорних реакцій при виконанні технічних дій (результуюча сила), градієнт сили, імпульс сили та ін.). Виявлена динаміка їх розвитку в школярів від 6 до 15 років є підставою, щоб зробити висновки про певні зміщення сенситивних періодів розвитку силових якостей. Визначені особливості прояву силових якостей залежно від віку та статі досліджуваних можуть бути використані в процесі вдосконалення методики розвитку рухових якостей.

Author Biography

Ольга Володимирівна Багінська, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання

References

Архипов О. А. Біомеханічні технології у фізичній підготовці студентів : монографія / О. А. Архипов. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 520 с.

Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания / В. М. Зациорский. – [3-е изд.] – М. : Сов. спорт, 2009. – С. 3–45.

Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / В. К. Бальсевич – М. : Теория и практика физической культуры, 2000. – 274 с

Круцевич Т. Ю. Общие основы теории и методики физического воспитания : [учеб. для высш. учеб. заведений физ. восп. и спорта] / Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимп. лит., 2003. – Т.1.–390 с.

Маргазин В. А. Влияние комплексной физической реабилитации на показатели функциональных резервов системы дыхания и физического развития у детей младшего и среднего школьного возраста в период пребывания в специализированном загородном санатории / В. А. Маргазин, И. Е. Никитина, Е. И. Бычкова // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – №12(96). – С. 40–45.

Носко М. О. Рухові якості, як основні критерії рухової функції людини / М. О. Носко, О. А. Архипов // Вісник ЧНПУ. – Вип. № 107, т. ІІ. – Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – С. 67–70.

Носко М. О. Особливості застосування комплексного біомеханічного контролю в тренувальному процесі волейболістів високої кваліфікації / М. О. Носко, С. В. Гаркуша, О. В. Осадчий // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Вип. 35. – Серія : Пед. науки. – Чернігів : ЧДПУ, 2006. – № 35. – С. 336–341.
Published
2015-09-30
How to Cite
БагінськаО. (2015). Динаміка та особливості прояву силових якостей школярів різних вікових груп як суттєвого фактора в розвитку їхньої рухової функції. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(31), 109-112. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/140
Section
Physical culture, physical education of different age group population