The Influence of Physical Therapy on the Morphofunctional Status and Motor Activity of 7–8 Year Old Boys with Mild Mental Retardation

  • Tetiana Tsiupak Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Yuriy Tsiupak Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Oleksandr Shvai Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Yurii Tsyupak Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Ruslan Haivola Lesya Ukrainka Volyn National University
Keywords: boys with a mild form of mental retardation, fine motor skills, functional status, physical development

Abstract

Topicality. All over the world, there is an increased interest in mental retardation issue in various aspects. The role of physical therapy for mentally retarded children is to correct the motor skills, to increase the level of health and physical training, and to have a positive effect on the psycho-emotional status. The aim of the research was to analyze the effect of physical therapy on the morphofunctional status and fine motor skills of 7–8 year old boys with mild mental retardation. Stuff and research methods. The study, by agreement of the parents, involved 8 boys aged 7–8 years with a diagnosis of ICD-10 – retardation, F70 – mild mental retardation. The study used theoretical research methods, clinical examination, questionnaires, survey, anthropometric methods, functional methods, and motor function diagnostics. The research results. During the experiment, which lasted 8 months, the indicators of physical development and functional status of 7–8 year old boys underwent positive changes. A comparative analysis of the indicators of boys’ fine motor skills development after the experiment has showed a significant improvement of test results. Thus, when performing the test “Make a mosaic” the difference in indicators before and after the experiment was 2 points, at p <0,001; “Decomposition” and “Fastening of buttons” improved by 1,5 points, at p <0,001; “Lacing” and “Find beans” by 1,75 points, at p <0,001; “Catch the ball” – by 1,25 points, at p = 0,001; “Sprinkling” – by 1 point, at p = 0,008; “Constructing from sticks” – by 1,88 points, at p <0,001. Conclusions. The proposed program of physical therapy positively influenced the physical development, the state of the cardiovascular, respiratory systems and the development of fine motor skills of 7–8 years old boys with mild mental retardation, which indicates the possibility of their development with timely specially targeted correction.

References

Berezka, S. (2018). Osoblyvosti diahnostyky hiperaktyvnoi povedinky ditei z porushenniamy intelektu [Features of diagnosis of hyperactive behavior of children with intellectual disabilities]. Nauka i osvita, no. 3, 62–67.

Voitiuk, I. V. (2013). Svoiechasne pravylne vyiavlennia patolohii – pershyi uspishnyi krok do korektsiinoho navchannia rozumovo vidstalykh doshkilnykiv [Timely correct detection of pathology – the first successful step towards correctional training of mentally retarded preschoolers]. K.: Naukovyi chasopys. Korektsiina pedahohika, 43–48.

Kyrylova, L. H., LysytsiaV. V. (2010). Vrodzheni vady rozvytku tsentralnoi nervovoi systemy – nahalna medyko-sotsiolohichna problema derzhavnoho znachennia [Congenital malformations of the central nervous system – an urgent medical and sociological problem of state importance]. Ukr. med. Chasopys, no. 6. 35–37.

Havrylov, O. V. (2009). Osoblyvi dity v zakladi i sotsialnomu seredovyshchi [Special children in the institution and social environment]. Navchalnyi posibnyk. Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 308.

Gudonis, V. P.(2004). Analiz prichin narusheniya razvitiya detey i nekotoryie puti ih profilaktiki [Analysis of the causes of children`developmental disorders and some ways of its prevention]. Defektologiya, no. 4. 8–17.

Dehtiarenko, T. M., Vavina, L. S. (2008). Korektsiino-reabilitatsiina robota v spetsialnykh doshkilnykh zakla- dakh dlia ditei z osoblyvymy potrebamy [Correctional and rehabilitation work in special preschool institutions for children with special needs]. Navchalnyi posibnyk. Sumy: VTD Universytetska knyha, 302.

Dmitriev, A. A. (2004). Korrektsionno-pedagogicheskaya rabota po razvitiyu dvigatelnoy sfery uchaschihsya s narusheniem intellektualnogo razvitiya [Correctional and pedagogical work on the development of the students` motor state with intellectual disabilities]. Ucheb. posobie. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatelstvo Moskovskogo psihologo-sotsialnogo instituta; Voronezh: Izdatelstvo NPO MODEK, 224.

Kazantseva, E. V. (2010). Korrektsyonno-pedahohycheskaia tekhnolohyia formyrovanyia rechevoi kommu- nykatsyy u detei s umerennoi y tiazheloi umstvennoi otstalosti [Correctional and pedagogical technology of the speech communication for children with moderate and severe mental retardation]. dyss. … kand. ped. nauk:13.00.03. Ekaterynburh, 189.

Kolupaieva, A. A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy: monohrafiia [Inclusive education: realities and prospects]. K.: Sammit-Knyha, 249.

Liakh, Yu.Ie.,. Hurianov V. H., Hrytsai O. S. (2017). Kompiuterna tekhnika ta metody matematychnoi statystyky. Naukovo-dokazova praktychna diialnist u fizychnii terapii [Computer technology and methods of mathematical statistics. Scientific and evidence-based practical activities in physical therapy]. Metodychni rekomendatsii dlia samostiinoi pidhotovky do praktychnykh zaniat, Lutsk: Vezha-Druk, 97.

Makarov, I. V. (2013). Klinicheskaya psihiatriya detskogo i podrostkovogo vozrasta [Children` and adoles- cents` clinical psychiatry]. SPb.: Nauka i Tehnika, 217–289.

Myronova, S. P. (2014). Zasoby korektsiinoi roboty u navchalno-vykhovnomu protsesi spetsialnykh ta inkliuzyvnykh zakladiv [Means of correctional work in the educational process of special and inclusive institutions]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 19: Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia. Kyiv, Vyp. 26. 149–152.

Trykoz, S.V., Blech, H. O. (2018). Dytyna z porushenniamy intelektualnoho rozvytku [Child with intellectual development disorders]. Kharkiv: Vyd-vo Ranok, VH Kenhuru, 40.

Stryhunova, A. (2017). Diahnostyka stanu sformovanosti komunikatyvnykh umin u molodshykh shkoliariv z porushenniam intelektualnoho rozvytku [Diagnosis of the state formation communicative skills of junior school students with intellectual disabilities]. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy, no. 13, T. 1, 427–433.

Tsiupak, T., Rompaniuk, M. (2019). Fizychna terapiia ta erhoterapiia ditei z rozumovoiu vidstalistiu [Physical therapy and occupational therapy of children with mental retardation]. Fizychna kultura, sport i zdorovia liudyny: zb.tez dop. II Rehionalnii naukovo-praktychnii studentskii konferentsii «Fizychna kultura, sport i zdorovia liudyny» (15 hrudnia 2019r), Lutsk: Skhidnoierop. nats. un-t. im. Lesi Ukrainky, 145.

Tsiupak, T., Yu. Tsiupak, Yu., Tuchak O. (2020). Rukhova aktyvnist ta morfofunktsionalnyi stan khlopchykiv z rozumovoiu vidstalistiu lehkoho stupenia [Motor activity and morphofunctional status of boys with mild mental retardation]. Fizychna aktyvnist i yakist zhyttia liudyny: zb. tez dop. IV Mizhnarodna nauk.-prakt. Internet-konferentsiia/ uklad.: A. V. Tsos, S. Ya. Indyka. Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. (10 chervnia 2020 r.), Lutsk, 95.

Cherniavska, O. (2008). Osoblyvosti fizychnoho rozvytku i rukhovykh zdibnostei ditei iz rozumovymy vadamy [Peculiarities of physical development and motor abilities of children with mental disabilities]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. Zbirnyk naukovykh prats VNU im.Lesi Ukrainky T.3, Lutsk: RVV «Vezha», 169 –171.

Rare Disease UK. (2018). Living with a rare condition: the effect on mental health – Rare Disease UK. URL: www.raredisease.org.uk/our0work/living0with0a0rare0condition0the0effect0on0mental0health02018/. (Acces- sed October 19, 2018).
Published
2021-04-01
How to Cite
TsiupakT., TsiupakY., ShvaiO., TsyupakY., & HaivolaR. (2021). The Influence of Physical Therapy on the Morphofunctional Status and Motor Activity of 7–8 Year Old Boys with Mild Mental Retardation. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(53), 72-79. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-01-72-79
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation