Formation of Motivational and Volitional Abilities of Students Involved in Swimming during Physical Education

  • Valentyna Liashenko Borys Hrinchenko University of Kyiv
  • Valentyna Zubko National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute. Igor Sikorsky »
  • Olena Hatsko Borys Hrinchenko University of Kyiv
  • Nataliia Hnutova Borys Hrinchenko University of Kyiv
  • Olena Lakhtadyr Borys Hrinchenko University of Kyiv
Keywords: students, motivational and volitional abilities, psychological training, swimming

Abstract

Topicality. The importance of motivational and volitional abilities and their influence on the formation of students` personality is relevant today, as under the influence of motivation is formed personality worldview, behavioral reactions, inner emotional world. During swimming trainings in the process of students` physical education, it is possible to apply psychological training technics, which will be aimed at forming the main components of motivational and volitional abilities that directly affect both attendance of the classes and increase sports results. The purpose of the study is to evaluate the means effectiveness of motivational and volitional abilities forming in students who are engaged in swimming. Stuff and research methods. During the research the following methods have been used: analysis of scientific and methodical literature, testing, and pedagogical experiment. Processing of statistical data was performed using the methods of mathematical statistics. Research participants. The study involved 26 first-year students of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. All of them agreed to participate in the experiment. The research results. At the beginning of the experiment in the experimental and control groups, the examined students had almost the same level of motivational and volitional abilities development. So, the results of both groups had no significant differences. After conducting the experiment and using the developed methodology, there was an increase in the components of motivational and volitional abilities, but in the experimental group of students engaged in swimming, the indicators were higher (p <0,05; p <0,01). Conclusions. According to the results of the study, all indicators of the components of motivational and volitional abilities were significantly increased in the experimental students` group, and the significant changes were observed in the volitional component, which was 36 % in the experimental group, and in the control one remained at level of 12 %, and students with low level in the experimental group remained 28 %, while in the control group – 64 %. The obtained results indicated a positive swimming training effect not only on individual physical status, but also on the formation of his/her personality by developing such traits as purposefulness, perseverance, determination and courage.

References

Azarenkov, V. M. (2016) Shliakhy formuvannia motyvatsii do zaniat fizychnoiu kulturoiu u studentiv fakultetu mystetstv [Ways of forming motivation for Physical Education classes for students of the Faculty of Arts]. Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia: zb. nauk. pr. Kharkiv: KhDAFK, 12–17.

Bezverkhnia, H. V, Maievskyi, M. I. (2015). Motyvatsiia do zaniat fizychnym vykhovanniam studentok pedahohichnykh spetsialnostei [Motivation for Physical Education classes for students of pedagogical specialties]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovʼia, no. 1, 5–10.

Vylenskyi, M. Ya., Karpovskyi, H. K. (1984). Motyvatsyonno-tsennostnoie otnoshenye studentov k fyzycheskomu vospytanyiu i puty eho napravlennoho formyrovanyia [Motivational-value attitude of students to physical education and ways of its directed formation]. Teoryia y praktyka fyzycheskoi kultury, no. 10, 39–42.

Vytun, E.V., Vytun, V. H. (2016). Opredelenye uslovyi formyrovanyia lychnostnыkh kachestv studentov v protsesse fyzycheskoho vospytanyia [Determination of conditions for the formation of students personal qualities in the Physical Education process]. Viestnyk Orenburhskoho hosudarstviennoho unyversyteta, no. 8, 8–14.

Hryban, H. P. (2008). Fizychne vykhovannia i volia [Physical behavior and will]. Monohrafiia. Zhytomyr: Ruta, 168.

Hretskyi, O. Mytskan, B. (2015). Osoblyvosti formuvannia ta pidtrymky motyvatsii do zaniat sportom. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura, no. 17,126–136.

Dovhan, N. Yu., Kopylov O. M. (2015). Psykholoho-pedahohichna hotovnist studentiv do fizychnoho samovdoskonalennia [Psychological and pedagogical readiness of students for physical self-improvement]. Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy za nauk. red. S. D. Maksymenka, N. O. Yevdokymovoi. T. VII. Ekolohichna psykholohiia, no. 38, 143–153.

Mytsenko, Ye. V. (2017). Motyvatsiia do zaniat fitnesom u studentiv vyshchoho pedahohichnoho navchalnoho zakladu [Motivation for fitness classes for students of higher pedagogical educational institution]. Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Ser. 15. Naukovo-peda- hohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport: zb. naukovykh prats. Kyiv, no. (85)17, 68–72.

Nikolaiev, K. H. (2010). Formuvannia motyvatsii do zaniat fizychnoiu kulturoiu studentiv ZVO ne fizkulturnoho profiliu [Formation of motivation for physical education classes of higher education institutions of non-physical education profile students]. Vinnytsia: Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzh. un-tu im. V. O. Sukhomlynskoho. Seriia: Pedahohichni nauky: zb. nauk. pr. Mykolaiv, 1(31), 135–142.

Petrytsa, P. (2016). Pokaznyky fizychnoho zdorov‟ia yak chynnyk osobystoi fizychnoi kultury studenta [Physical health indicators as a factor of a student‟s personal physical culture.]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zb. nauk. pr. z haluzi fizychnoho vykhovannia, sportu i zdorov‟ia liudyny. Lviv, no. 20, 3, 4, 122–127.

Savchuk, V. V. (2002). Formyrovanye motyvov k zaniatyiam fyzycheskoi kulturoi u studentov pedahohycheskoho vuza [Formation of motives for Physical Education among students of a Pedagogical University]: dys kand. ped. nauk: 13.00.08. Komsomolsk na Amure, 159.

Fyzycheskaia kultura i sport hlazamy studentov (2019) [Physical Culture and Sports through the eyes of students]. Problemy i perspektyvy: materyaly IV Respublykanskoi nauch-prakt. konf. stud. y molodukh uchenykh. Donetsk: HOU VPO «DonAUyHS», 533.

Fyzycheskaia kultura i sport v zhyzny studencheskoi molodiozhy (2019). [Physical Сulture and Sports in the life of students` youth]. [Elektronnyi resurs]: materyaly 5-i Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Omsk: Yzd-vo OmHTU, 414.

Yakovlev, Yu. V. (2015). Povyshenye effektyvnosti fyzkulturno-sportyvnoi deiatelnosty studentov v vuze na osnove motyvatsyonno-potrebnostnoho podkhoda (na prymiere podhotovky rabotnykov hornykh spetsyalnostei) [Increasing the effectiveness of Physical Culture and Sports students activity at university based on a motivational-need-based approach (on the example of mining specialties training]: dys kand. ped. nauk: 13.00.04 – teoryia y metodyka fyzycheskoho vospytanyia, sportyvnoi trenyrovky, ozdorovytelnoi y adaptyvnoi fyzycheskoi kultury. Sankt-Peterburh, 186.

Semeniv, B., Babuch, A., Bilenikyi, P., Kovban, O. (2018). Educational model of physical training of students of bio-technological profies []. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk.prats Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no. 1 (41), 52–60. doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-52-60.
Published
2021-04-01
How to Cite
LiashenkoV., ZubkoV., HatskoO., HnutovaN., & LakhtadyrO. (2021). Formation of Motivational and Volitional Abilities of Students Involved in Swimming during Physical Education. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(53), 49-56. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-01-49-56
Section
Physical culture, physical education of different age group population