Optimization of Physical Education E-Classes Learning for Special Medical Groups of Higher Education Institutions

  • Tetiana Pavlun University of Customs and Finance
  • Viktoriia Коndratenko University of Customs and Finance
  • Liudmyla Homon University of Customs and Finance
  • Ihor Zaitsev University of Customs and Finance
  • Volodymyr Liubimov University of Customs and Finance
  • Henadii Chekolba University of Customs and Finance
Keywords: e-learning, special medical groups, specifics of disease, control and self-control over the health status

Abstract

Topicality. Physical Education e-classes learning for special medical groups in higher education institutions is becoming increasingly important in the context of quarantine restrictions in frame of coronavirus pandemic. The purpose of the research is theoretically substantiation of the physical education classes‟ organization for students of special medical groups in higher education institutions in terms of distance learning. The research stuff was the e-learning control data organization of Physical Education and Special Training Department of the University of Customs and Finance (Dnipro, Ukraine). The research was conducted in 11 special medical groups at five Faculties during two semesters of 2020. Research methods are testing of students for assessing the initial level of their physical preparedness, the monitoring methods of the cardiovascular, respiratory, musculoskeletal system`s functional status; pedagogical experiment aimed at introduction students` physical self-education in special medical groups in terms of distance learning. Research results. The methodology peculiarities of teaching PE in terms of distance learning in higher education institutions, the methodology and procedure of pedagogical control over the students` health during their independent physical education classes have been identified. Conclusions. The conducted research has given the opportunities for recommendation the organization of Physical Education e-classes learning for special medical groups in combination with the additional control measures by the teacher-moderator and the students` health self-control organization.

References

Bodnar, I. R. (2014). Intehratyvne fizychne vykhovannia shkoliariv riznykh medychnykh hrup [Integrative physical education of schoolchildren of different medical groups]. Monohrafiia. Lviv: LDUFK, 300. URL: http://repository.ldufk. edu. ua/bitstream.

Volkov, V. L. (2008). Osnovy teorii ta metodyky fizychnoi pidhotovky studentskoi molodi [Fundamentals of physical training theory and methods of students` youth]: Navchalnyi posibnyk. Kyiv, Osvita Ukrainy, 256. Волков В.Л.

Viniarska, T., Kovtun, A. (2014). Motyvatsiia studentiv VNZ do spetsialno orhanizovanoi rukhovoi aktyvnosti z urakhuvanniam yikh psykhofiziolohichnoho stanu [Motivation of university students to specially organized motor activity taking into account their psychophysiological status]. Sportyvnyi visnyk Prydnistrovia, vyp. 1. 28–33. URL: http: //znp.udpu.edu.ua.

Hryban, H. P. (2014). Osoblyvosti fizychnoi pidhotovlenosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Features of students` physical fitness of higher educational institutions of Ukraine]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka, vyp. 118, 88–93.

Dedeliuk, N., Kovalchuk, N., Vashchuk, L., Tomashchuk, O., Saniuk, V., Savchuk, S. (2018). Model orhanizatsii sportyvno-ozdorovchoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Model of students` sports and health activities organization in higher educational institutions]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zbirnyk naukovykh prats, no. 1, 46–50.

Indyka, S. (2015). Dynamika kliniko-anamnestychnykh danykh khvorykh pislia infarktu miokarda pid vplyvom zastosuvannia avtorskoi prohramy fizychnoi reabilitatsii v domashnikh umovakh [Dynamics of clinical and anamnestic data of patients after myocardial infarction under the author‟s home program on physical rehabilitation]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zbirnyk naukovykh prats, no. 4, (32), 170–175.

Korzh, Yu. M. (2007). Praktykum z teorii i metodyky likuvalnoi fizychnoi kultury [Workshop on the theory and methods of therapeutic physical culture]: navch. posibnyk dlia stud. spets. Fizychna reabilitatsiia. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka,184.

Kuznetsova, O. T. (2010). Ozdorovche trenuvannia studentiv [Health training of students]: navch. posib. Kyiv, Vyd-vo Yevropeiskoho un-tu, 37–42.

Marchenko, O. Yu. (2011). Vplyv zaniat sportom na formuvannia zahalnykh zhyttievykh ta tsinnisnykh oriientatsii studentiv VNZ [The influence of sports on the formation of general life and value orientations of university students.]. Pedahohika, psykholohiia ta med. -biol. probl. fiz. vykhovannia i sportu, no. 3. 108–111.

Olkhovyk, A.V., Burla, A.,M. (2014). Fizychne vykhovannia studentiv spetsialnoi medychnoi hrupy [Physical education of students` special medical group]: Robocha prohrama z navchalnoi dystsypliny fizychne vykhovannia studentiv spetsialnoi medychnoi hrupy iz zakhvoriuvanniam na veheto-sudynnu dystoniiu za zmishanym typom). Sumy, SumDPU im. A. S. Makarenka, 160.

Pavlun, T. O, Gomon, L.V. (2018). Metodychni rekomendatsii: Zaniattia zi spetsialnoiu medychnoiu hrupoiu [Methodical Recommendations on Classes with a Special Medical Group]. Dnipro, UMSF, 21. .

Pylypei, L. P., Samoilovych, V. A. (2008). Metodychni rekomendatsii do navchalnykh zaniat z fizychnoi kultury v spetsialnii medychnii hrupi [Methodical recommendations for physical education classes in a special medical group]. Sloviansk, SDPU, 38.

Raievskyi, R. T. (2015). Profesiino-prykladna fizychna pidhotovka studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Professional and applied students` physical training in higher educational institutions]: navch.-metod. posib. Odesa, Nauka i tekhnika, 380.

Timchuk-Skoropad, K. Pavlova, I. (2019). Kryterii vyboru ta zmist fizychnoi terapii osib iz khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen [Selection criteria and content of physical therapy for persons with chronic obstructive pulmonary disease]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, no. 4 (48), 96–108.

Iatsiv, Ya. M., Polataiko, Yu. O., Lapkovskyi, E. I., Duma, Z.V., Malaniuk L. B., Piatnychuk, H. O., Synytsia, A. V., Khokhlova L. A. (2012). Osoblyvosti fizychnoho vykhovannia u spetsialnykh medychnykh hrupakh [Features of physical education in special medical groups]: metodychni rekomendatsii. Ivano- Frankivsk: Misto-NV, 47.
Published
2021-04-01
How to Cite
PavlunT., КоndratenkoV., HomonL., ZaitsevI., LiubimovV., & ChekolbaH. (2021). Optimization of Physical Education E-Classes Learning for Special Medical Groups of Higher Education Institutions. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(53), 26-32. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-01-26-32
Section
Technologies of education in physical training