Risks and procedures of a quality management system implementation of physical culture and sports services in the communities

  • Tetiana Dorofieieva Kharkiv State Academy of Physical Culture
Keywords: physical culture and sports services for the population, quality of physical culture and sports services, services introduction, standard, SWOT-analysis

Abstract

Topicality. The issue of the quality of physical culture and sports services (PC&SS) still remains out of the scientists` view, although it directly affects the distribution of services and the effect of their consumption by various categories of the population: both the population of cities (some of which have already created acceptable conditions for the implementation of these services) and the population of villages. The purpose of the study is to reveal the risks and features a system management implementation of physical culture and sports services quality in the communities. Research methods are study of literature and other sources, abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, idealization and generalizations, as well as method of SWOT-analysis. Research results and conclusions. The European experience has evidenced the management and quality of services effectiveness provided for the population, including physical culture and sports that can be ensured through the introduction of quality management systems (QMS). Therefore, the condition is the effective operation of relevant organizations basing on the international standards ISO 9000. The ISO 9001 requirements introduction contributes to positive changes that are valuable both for specialists providing services and for consumers of these services. The conducted SWOT-analysis of the QMS introduction in Physical Culture and Sports field of rural areas, namely in the united territorial communities, allowed to summarize the following. Factors of risks and obstacles in the QMS introduction on PC&SS can be grouped into the following groups: personnel, finance, sport stuff, organizational activities, physical culture and sports assets, community population and standards of the PC&SS provision. The peculiarities of the procedures of the quality management system implementation of physical culture and sports services by public authorities on the basis of standards have been revealed. It was proved that the presented and substantiated general requirements and warnings should be taken into account and applied in the process of direct development of standards management physical culture and sports system in terms the united territorial communities.

References

112.ua. Fitnes-kluby vidviduie 1,02 mln ukraintsiv – doslidzhennia (2017) [Fitness clubs are visited by
1.02 million Ukrainians – research]. URL: https://112.ua/obshchestvo/fitneskluby-poseshhaet-102-mln- ukraincev-issledovanie-417924.html.

Bortnik, O., Kvitka, S., Mamatova, T., Serohin, S. (2015). Menedzhment yakosti v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia (metodolohichnyi zbirnyk) [Quality management in local governments (methodological book)]. monohrafiia. Dnipropetrovsk: Hrani.

Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Budynky i sporudy. Sportyvni ta fizkulturno-ozdorovchi sporudy. DBN V.2.2-13-2003 [State building norms of Ukraine. Buildings and structures. Sports and fitness facilities]. (2004). Kyiv.

Dibrova, T. H. (2009). Marketynhova polityka komunikatsii: stratehii, vitchyzniana praktyka [Marketing communications policy: strategies, domestic practice]. navch. posibnyk. Kyiv: «Vyd. dim «Profesional».

Driukov, O. V. (2015). Diialnist dytiacho-yunatskykh sportyvnykh shkil na suchasnomu etapi rozvytku [Activities of children's and youth sports schools at the present development]. Dys. kand. nauk z fiz. vykh. Natsionalnyi universytet fizychnoho vykhovannia i sportu Ukrainy. Kyiv.

Dutchak, M., Malkovam, D. (2017). Aktualizatsiia doslidzhennia problemy otsiniuvannia yakosti fitnes-posluh v Ukraini [Updating the study of the problem of fitness quality services assessing in Ukraine.]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, no. 3, 37–41.

Dutchak, M. V (2008). Monitoring and public sports management system for all in Ukraine [Monitoring in public sports management for all in Ukraine.]. Pedagogy, Psychology and Medical-Biological Issues of Physical Education and Sports, no. 9, 34–43.

Zvit za rezultatamy provedenoho u 2019 r. poperednoho obstezhennia system upravlinnia yakistiu v orhanakh vykonavchoi vlady (2019) [Report on the results of a preliminary survey conducted in 2019 on quality management systems in the executive government]. M. Kanavets, ker. avt. kolektyvu, Yu. Lykhach,
A. Kukulia; za zah. red. V. Kupriia. Kyiv: Ukraina.

Kalita, P. (2007). Vdoskonalennia upravlinnia na zasadakh standartiv ISO serii 9000: pryntsypy ta osoblyvosti yikh vykorystannia v orhanakh vlady [Improving management based on ISO 9000 series standards: principles and features of its use in government]. Svit yakosti Ukrainy, no. 1–2, 10–13.

Klassifikatsiya fizkulturno-ozdorovitelnyih i sportivnyih uslug. Sportivnyie uslugi – okazanie sportivnyih uslug, predostavlenie sportivnyih uslug [Classification of hysical culture, health and sports services. Sports services – the provision of sports services]. URL : https://studfile.net/preview/4084988/page:2/

Konti, T. (2004). Modeli yakosti ta yikhnia osnovna rol v udoskonalenni orhanizatsii [Quality models and their main role in improving the organization]. Naukovo-tekhnichnyi visnyk Ukrainskoho naukovo-doslidnoho i navchalnoho tsentru problem standartyzatsii, sertyfikatsii ta yakosti, no. 2, 39–52.

Lakhyzha, M. I. (2008). Systema upravlinnia yakistiu v orhanakh vlady (vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid) [Quality management system in government (domestic and foreign experience)]. monohrafiia. Poltava: RVV PUSKU.

Lopushniak, H. S. (2014). Derzhavni sotsialni standarty, harantii ta normatyvy: sutnisno-problemni aspekty [State social standards, guarantees and norms: essential and problematic aspects]. zb. nauk. prats Kyivskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu imeni Vadyma Hetmana. 491–499.

Mamatova, T., Bortnik, O. (2013). Systemy upravlinnia yakistiu pry nadanni munitsypalnykh posluh u vidpovidnosti do vymoh ISO 9001:2008: isnuiuchi praktyky ta napriamy udoskonalennia: analitychne doslidzhennia, vykonane v ramkakh Proektu PROON «Munitsypalna prohrama vriaduvannia ta staloho rozvytku» [Quality management systems in the provision of municipal services in accordance with the requirements of ISO 9001: 2008: existing practices and areas for improvement: analytical study conducted under the UNDP Project “Municipal Governance and Sustainable Development Program:]. Kyiv.

Mamatova, T. V., Bortnik, O. V., Kvitka, S. A., Sokolovska, O. O. (2013). Systemy upravlinnia yakistiu u vidpovidnosti do ISO 9001:2008 u rehionalnykh orhanakh vlady [Quality management systems in accordance with ISO 9001: 2008 in regional authorities]. prakt. posib. Dnipropetrovsk: Hrani.

Ministerstvo Ukrainy u spravakh simi, molodi ta sportu. Kontseptsiia Zahalnoderzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy «Sportyvni sporudy Ukrainy» na 2010–2015 rr.» (2008) [Ministry of Family, Youth and Sports of Ukraine. The Concept of the National Target Social Program on Sports Facilities of Ukraine for 2010-2015]. URL: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/doccatalog/list?currDir=98679.

Moskalenko, N., Yakovenko, A., Sydorchuk, T., Marchenko, O. (2019). Yevropeiski standarty shkilnoho fizychnoho vykhovannia [The European standards of school physical education]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, no. 4 (48), 51–54. doi.org/10.29038/2200-7481-2019-04-51-54.

Nadannia platnykh posluh ustanovamy y orhanizatsiiamy sfery fizkultury ta sportu [Paid services provision by institutions and organizations in Physical Culture and Sports field]. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/ 2009/may/issue-20/article-70993.html.

Prystupa, Ye, Zhdanova, O., Chekhovska, L. (2017). Analiz rynku fizkulturno-ozdorovchykh posluh [Analysis of the physical culture and health services market]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, no. 6, 79–84.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoho sotsialnoho standartu u sferi fizychnoi kultury i sportu. Nakaz Ministerstva molodi ta sportu Ukrainy vid 28.03.2013 roku, no. 1 [On the statement of the State social standard in the field of Physical Culture and Sports. Order of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine dated March 28, 2013, no. 1]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0559-13#Text.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv nadannia administratyvnykh posluh: nakaz Minekonomiky Ukrainy vid 12 lypnia 2007 roku, no, 219 [On approval of Methodical recommendations for the development of standards for the administrative services provision. Order of the Ministry of Economics of Ukraine dated July 12, 2007, No. 219]. URL: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=145762&cat_id=145747.

Pro zatverdzhennia pereliku platnykh posluh, yaki mozhut nadavatysia zakladamy fizychnoi kultury i sportu, shcho utrymuiutsia za rakhunok biudzhetnykh koshtiv [On the statement of the list of paid services which can be provided of Physical Culture and Sports institutions facilitating by the budgetary funds]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 kvitnia 2009 roku, no. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 356-2009-p#Text.

Prohorov, A. M. (2001). Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Big encyclopedic dictionary.]. Moskva: Norint.

Sereda, N. V. (2013). Orhanizatsiino-upravlinskyi mekhanizm vprovadzhennia marketynhu v systemu dytiacho- yunatskykh sportyvnykh shkil [Organizational and managerial mechanism of marketing implementation in children's and youth sports schools education]. Dys. kand. nauk z fiz. vykh. Kharkivska derzhavna akademiia fizychnoi kultury, Kharkiv, 2013.

Chekhovska, L. Ya. (2020). Teoretyko-metodychni osnovy orhanizatsiinoho ta kadrovoho zabezpechennia systemy ozdorovchoho fitnesu v Ukraini [Theoretical and methodological bases of organizational and personnel support of the health fitness area in Ukraine]. Dys. d-ra nauk z fiz. vykh. Lvivskyi derzhavnyi universytet fizychnoi kultury imeni Ivana Boberskoho, Lviv.
Published
2021-04-01
How to Cite
DorofieievaT. (2021). Risks and procedures of a quality management system implementation of physical culture and sports services in the communities. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(53), 12-18. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-01-12-18
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture