Differentiated Developmental Assessment of Speed-Coordination Abilities of 5–11 Forms Pupils Using the Double-Arrow Test

  • Vadym Shchyrba Lyceum-boarding school №23 Cadet Corpus in Kyiv
Keywords: pupils, speed-coordination abilities, sigmoid scale, developmental assessment, «double arrow»

Abstract

The working out of new tests will generally change the approach to physical education of schoolchildren. If the new tests include more creative motor problem solving component, children will approach them with a completely different creative understanding and implementation. The purpose of the research is to determine the standards of differentiated developmental assessment of pupils` speed-coordination abilities using the Double -Arrow Test. Standards for the differentiated developmental assessment of senior pupils` speed-coordination abilities using the Double -Arrow Test are calculated according to a 12-point sigmoid scale. The methods of theoretical analysis and synthesis, analysis of scientific and methodological literature, methods of mathematical statistics have been used in the research paper. The reseach participants. This study was conducted at the Volodymyr the Great “Cadet Corps” Boarding Lyceum No 23, that is located in Kyiv. 406 pupils of 5-11 forms (n = 406)  were involved in the research and divided into age groups, accordingly 17-16, 15-14, 13-12,10-11 years old. The children and their parents were informed about all the features of the study and agreed to participate in the experiment. The results of the research. Standards for differentiated developmental assessment of pupils` speed-coordination abilities using the Double-Arrow Test, which are calculated according to the 12-point sigmoid scale for pupils aged 17-16 within 22,73 – 17,47 sec., for pupils 15-14 within 24,17 – 17,56 sec., for pupils aged 13-12 within 18,24 – 28,2 sec. and for pupils aged 11-10 within 18,53 – 29,03 seconds. Conclusions. According to the research results, senior pupils of 17-16 years old have more developed abilities to adapt and quickly change motor actions, as well as improved spatiotemporal and dynamic characteristics of their orientation. This is due to accelerated physical developmental at this age. The assessment results of the 15-10 year old pupils` are almost at the same level.

References

Artemeva, S. S. (2015). Fiziolohychieskoye obosnovaniee metodyki povyshenia kiniestietichieskikh koordynatsionnykh sposobnostiy u futbolistov dietiei mladsheho shkolnoho vozrasta [Physiological substantiation of the methodology for increasing kinesthetic coordination abilities of primary school age children football players]. Uchienyie zapiski univiersitieta im. P. F. Leshafta, no. 9 (127), 28–32.

Hura, N. O. (2008). Naukovo-metodychni osnovy rozvytku antropometrychnykh zdibnostei ditei i pidlitkiv v protsesi systemnykh zaniat fizychnoiu kulturoiu [Scientific-methodical basis for the development of anthropometric health of children and adolescents engaging in physical exercises]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. Naukova monohrafiia za red. prof. S.Yermakova. Kharkiv, no. 4, 22–25.

Yermolaiev, Yu. A. (2011). Vozrastnaia fiziolohiia [Age Physiology]. Uchebnoie posobiye dlia studentov. M.: Sport Akadem Press, 444.

Kolumbet, O. M. (2014). Rozvytok koordynatsiinykh zdibnostei molodi [Development of youth`s coordination abilities]. Monohrafiia. Kyiv: Osvita Ukrainy, 420.

Krutsevych, T. Yu., Vorobev, M.Y. (2005). Kontrol v fizycheskom vospytanii dietei, podrostkov i yunoshei [Physical education control of children, adolescents and youth]. Kyiv,195.

Pryimak, S. H. (2002). Otsinka rivnia rukhovoi pidhotovlenosti pidlitkiv u systemi fizychnoho vykhovannia: metodychni rekomendatsii [Assessment level of motor readiness of adolescents in the system of physical education: guidelines]. Chernihivskyi pedahohichnyi universytet imeni T. H. Shevchenka, 24.

Romanenko, V. A. (2005). Dyahnostyka dvyhatelnykh sposobnostei. Uchebnoye posobiye [Motor abilities diagnostics]. Donetsk: Don NU, 290.

Sembrat, S., Stepanenko, V., Pohrebnyi, V. (2013). Pedahohichnyi kontrol ta indyvidualna otsinka fizychnoi pidhotovlenosti ditei molodshoho shkilnoho viku [Pedagogical control and individual assessment of physical fitness of primary school age children ]. Nova pedahohichna dumka, no. 4. 195–198.

Serhiienko, L. P. (2001). Testuvannia rukhovykh zdibnostei shkoliariv [Schoolchildren`s motor abilities testing]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. K.: Olimpiiska literatura, 439.

Serhiienko, L. P., Hura, N. O. (2006). Somatomotoryka liudyny: poniattia i perspektyvy otsinky rozvytku [Human somatomotor skills: concepts and prospects of development assessment]. Suchasni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu shkoliariv ta studentiv Ukrainy: Materialy VI Vseukrainskoi studentskoi konferentsii. Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka, 386–392.

Serhiienko, L. P. (2009). Osnovy naukovykh doslidzhen u psykholohii: kvalifikatsiini ta dyplomni roboty [Basics of scientific research in Psychology: graduation papers]. Navchalnyi posibnyk. K.: Vydavnychyi dim: Profesional, 240.

Serhiienko, L. P., Lyshevska, V. M. (2009). Dyferentsiiovana otsinka rozvytku shvydkisnykh zdibnostei u yunakiv-studentiv [Differentiated assessment of the male students` speed abilities]. Slobozhanskyi naukovosportyvnyi visnyk, no. 1. 39–45.

Serhiienko, L. P., Lyshevska, V. M. (2009). Dyferentsiiovana otsinka rozvytku shvydkisnykh zdibnostei u divchat vikom 17–19 rokiv [Differentiated assessment of 17-19 years-old girls` speed abilities development]. Aktualni problemy yunatskoho sportu: Materialy VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (24–25 veresnia 2009 roku). Kherson: Vydavnytstvo KhDU, 71–80.

Serhiienko, L. P. (2010). Sportyvna metrolohiia: teoriia i praktychni aspekty [Sports metrology: theory and practical aspects]: Pidruchnyk. K.: KNT, 776.

Shamardyna, H. N. (2003). Osnovy teoryy y metodyky fyzycheskoho vospytanyia [Basics of theory and methods of Physical Education]. Dnipropetrovsk: Porohy, 2003, 454.

Shchyrba, V. A. (2009). Problema rozvytku shvydkisno-koordynatsiinykh zdibnostei starshykh shkoliariv [The development problem of senior schoolchildren’s speed-coordination abilities]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, no. 4. 82–87.
Published
2020-12-31
How to Cite
Shchyrba, V. (2020). Differentiated Developmental Assessment of Speed-Coordination Abilities of 5–11 Forms Pupils Using the Double-Arrow Test. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(52), 30-36. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-04-30-36
Section
Physical culture, physical education of different age group population