The Professional Experience Changes of Teachers in Poland

  • Beata Cieśleńska The State University of Applied Sciences in Płock
Keywords: teacher, improvement, competence, education, training, pedagogical skills

Abstract

Introduction. Improvement of teachers is entered in the educational system of each country. It largely depends on the political and socio-cultural expectations of the state. Improvement is aimed at raising the qualifications and competences of teachers, whose knowledge and skills directly translate into the educational success of the pupils. The need to raise awareness of the value of work was a key guarantee for teachers in Poland to keep up with the changing educational and social realities. The Research Aim is to analyse the teacher`s system development in Poland during the post-war period and the beginning of the XXI century. The Research Methods. Analysis of historical and pedagogical literature on the theory and practice of teacher training at schools in Poland. The Research Results. In Poland the issue of teacher training has always received considerable attention. As in other countries, a teacher training system was created, which would be the subject of in-depth analysis and controversy. Over the last decades, the legal framework for teacher training in Poland changed in line with the political situation in education. The importance of institutions that trained teachers and passed state accreditation has increased. The number of non-governmental institutions, involved in teacher retraining, has also increased. The number of non-governmental institutions has also been growing systematically. In-service, training is a key element in the professional development of a teacher. In the teacher improvement development during post-war Poland, at least several stages can be distinguished: the initial period characterized by the diversity and structural incoherence of teacher training; the period of reaching the rational concept of teachers' professional development; a period of full uniformity in the improvement of teachers; the period of building a system of continuing teacher education at the post-graduate level; period as the activity of the Teacher Training Institute and its branch offices stabilizes; development of post-graduate studies and qualification courses for teachers. After 2000s teacher training takes place at three categories: as self-education, intra- school teacher training [WDN] and institutional improvement outside of school. Contemporary professional development of teachers in Poland is also multithreaded, both institutional and non-institutional. Although during the last decades the self-education activity of teachers has increased, institutional forms that improve the skills and competences are still dominant. Instrumental improvement, which is instrumentally treated, unfortunately, but a limited extent, plays the role of a stimulator in the professional teacher development. Therefore, it is necessary to undertake various activities aimed at maintaining the motivation for the development and professional development of teachers. Conclusion. The instrumentally defined process of professional retraining, unfortunately, does not fully, plays the role of stimulator of teacher deve- lopment. Therefore, the process of gradual changes in the teachers` pedagogical activities require not only external control, but also the activity of the teachers, particularly, their acceptance of those values and aspirations as serve-development

References

Chmielewska, J. (2003). Meandry kwalifikacji nauczycielskich w kontekście reformy oświatowej [Meanders of teaching qualifications in the context of the educational reform.]. W: H. Kwiatkowska i T. Lewowicki (red.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.

Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela [Aspects and sources of professional teacher reflection]. Toruń, Wydawnictwo Edytor s.c.

Day, C. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela [Professional development of a teacher]. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2000). O zmianach w edukacji [About changes in education]. Konteksty, zagrożenia i możliwości. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Kosiba, G. (2003). Motywy, oczekiwania i postawy zawodowe nauczycieli podejmujących kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego [Motives, expectations and professional attitudes of teachers undertaking postgraduate education in physical education]. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 147-164.

Krawcewicz, S. (1976). Kształcenie ustawiczne nauczycieli [Continuing education of teachers]. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Kuźma, J. (1991). Problematyka i wyniki badań zespołowych na temat optymalizacji systemu pedagogicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli [Problems and results of team research on the optimization of the pedagogical system of teacher`s education, training and development]. W: J. Kuźma (red.), System pedagogicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP.

Kwaśnica, R. (1995). Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju [An introduction to thinking about supporting teachers in their development]. W: H. Kwiatkowska. T. Lewowicki (red.), Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli, Studia Pedagogiczne, 61.

Kwiatkowska, H. (2007). Tożsamość nauczycieli – dylematyczność relacji podmiotowość – przedmiotowość [Teachers' identity – the dilemma of the subjectivity – objectivity relationship]. W: R. Kwiecińska, S. Kowal, M. Szymański (red.), Nauczyciel – Tożsamość – Rozwój, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kwieciński, Z. (1998). Zmienić kształcenie nauczycieli [Change teachers` education]. W: A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska i S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie zmieniającego się świata. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Miąso, J. (red.). Historia wychowania [History of education]. Wiek XX. Warszawa, 1984.

Paprotna, G. (2005). Przemiany wychowania przedszkolnego jako uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli [Changes in pre-school education as conditions for teachers' professional development]. W: H. Moroz (red.). Rozwój zawodowy nauczyciela, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ratajek, Z. (1987). Przemiany w doskonaleniu nauczycieli w okresie 40-lecia 1945-1985 [Changes at the teacher training in the 40-years (1945-1985)]. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w 40- leciu PRL (red.) E. Starzyński. Warszawa.

Ratuś, B. (1974). Licea pedagogiczne w Polsce Ludowej 1944-1970 [Pedagogical High Schools in Poland 1944-1970]. Warszawa- Poznań, Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Szymański, M. S. (2003). Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce – nowe wyzwania [Education and professional development of teachers in Poland – new challenges]. Ruch Pedagogiczny, no. 1-2, 5-17.

Wereszczyński, K. (2004). Studia podyplomowe jako forma edukacji ustawicznej nauczycieli [Postgraduate studies as a form of continuing education for teachers]. W: J. Półturzycki i R. Góralska (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, Płock, Toruń, Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji.

Wiśniewska, E. (2012.) Studia podyplomowe formą edukacji ustawicznej nauczycieli [Postgraduate studies as a form of continuing education for teachers]. (w:) Edukacja jako całożyciowe doświadczenie pod redakcją naukową J. Piekarskiego, L. Tomaszewskiej, A. Głowali, Wydawnictwo PWSZ w Płocku.

Wróbel, M. (1988). Doradztwo metodyczne w polskim systemie oświatowym [Methodological consulting in the Polish educational system]. Warszawa.

Dz. Urz. Resortu Oświaty 1945 [Journal Of Education Department, 1945], no. 62.

Dz. Urz. Min. Ośw. 1945 [Journal of Ministry of Education, 1945], no. 7.

Dz. Urz. Min. Ośw. 1948 [Journal of Ministry of Education, 1948], no 11, poz. 197.

Dz. Urz. Min. Ośw. 1951 [Journal of Ministry of Education, 1951], no12, poz. 193.

Dz. Urz. Min. Ośw. 1957 [Journal of Ministry of Education, 1957], no 15, poz. 190.

Dz. Urz. Min. Ośw. 1960 [Journal of Ministry of Education, 1960], no 3, poz. 31.

Dz. U. 1972 [Journal of Ministry of Education,1972], no 24, poz. 172.

Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. 1973 [Journal of Ministry of Education, 1973], nrp16, poz. 140.

Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. 1981[Journal of Ministry of Education, 1981], no 6, poz. 42.

Dz. Urz. Min. Ośw . i Wych. 1982 [Journal of Ministry of Education and1982], no 1, poz. 6.

Dz. U. 1991 [Journal,1991], no 95, poz. 425.

Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli [Regulation of the Ministry of National Education and Sport of 23 April 2003 on Teacher`s training institutions], Dz. U. z 2003 r., no. 84, poz. 779.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli [Regulation of the Ministry of National Education of November 19, 2009 on Teacher`s training institutions].

Rozporządzenie MEN z dnia 26 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli [Regulation of the Ministry of National Education of October 26, 2012 on Teacher training institutions]. Dz. U. z 2012 r, poz. 1196;

Rozporządzenie MEN z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli [Regulation of the Ministry of National Education of September 29, 2016 on teacher training institutions], Dz. U. z 2016 r., poz. 1591.
Published
2020-12-31
How to Cite
Cieśleńska, B. (2020). The Professional Experience Changes of Teachers in Poland. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(52), 3-11. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-04-03-11
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture