Contemporary Approaches to the Formation of Students’ Health Culture

  • Halyna Kondratska Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University
  • Serhiy Samoilyk Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University
  • Vasyl Maksymiak Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University
Keywords: health culture, health-preserving competence, future specialists in in physical culture and sports

Abstract

Relevance of the Research Topic. The necessity of using effective approaches to the health culture formation of students – future specialists in physical culture and sports has been proved. Health culture is an integral part of the professional growth of physical education and sports experts. School environment requires a competent specialist to form a health-preserving position of each student. The Research Aimed to reveal the necessity of using effective approaches to the health culture creation of students that leads to competent specialist formation for determination of a health-preserving position of every learner. Research Methods include study, analysis, and systematization of literary sources and generalization of advanced pedagogical experience to outline the significance of the content formation of academic disciplines, as well as criteria for competence assessment of students in educational subjects: «Fundamentals of a healthy lifestyle», «Non-traditional healing methods», «Types of health and recreational motor activity». The necessity in searching efficient approaches to the health culture formation has been determined. Research Results. Informational and incentive, cognitive, active and evaluative approaches to the students’ health culture level formation have been proposed. The conditions under which the content of educational programs is realized and the health-preserving competence of students is formed have been disclosed. Conclusions. The determined approaches (informational and incentive, cognitive, active and evaluative) have become a priority in the higher education system. The proposed conditions form positive dynamics of growth of the health culture level of students, the difference between the initial and final level increased to 52,9 % in the experimental groups and 22,36 % in the control groups. Along with professional subjects, students increasingly choose such educational disciplines that have opportunities to develop knowledge about the growth of the health culture level, which motivates a healthy lifestyle and forms a health-preserving competence.

References

Bashavets, N. A. (2012) Teoretyko-metodychni zasady formuvannia kultury zdoroviazberezhennia yak svitohliadnoi oriientatsii studentiv vyshchykh ekonomichnykh navchalnykh zakladiv (Dys. … doktora ped. nauk: 13.00.04: spets. «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity»). Odesa: Pivdennoukr. nats. ped. un-t im.
K. D. Ushynskoho, 555 р. (in Ukraine). http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2011_1-2_38

Bobrytska, V. I. (2006) Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia u maibutnikh uchyteliv u protsesi vyvchennia pryrodnychykh nauk (Dys. … doktora ped. nauk: 13.00.04: spets. «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity»). Kyiv: APN Ukrainy, In-t ped. i psykhol. prof. Osvity, 470 (in Ukraine).

Harkusha, S. V. (2013). Teoretychni aspekty problemy formuvannia hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia do vykorystannia tekhnolohii zberezhennia zdorovia. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Seriia: pedahohichni nauky. Chernihiv: ChNPU, 113, 171–173 (in Ukraine).

Danylko, M. T. (2003). Kharakterystyka profesiinoi diialnosti vchyteliv fizychnoi kultury. Formuvannia hotovnosti do profesiinoi diialnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury: [monohrafiia]. Lutsk, 26–32 (in Ukraine).

Zavydivska, N. N. (2012). Fundamentalizatsiia fizkulturno-ozdorovchoi osvity: aspekty zdoroviazberezhu- valnoho navchannia studentiv: monohrafiia. Kyiv: UBS NBU, 402 (in Ukraine).
Zhara, H. I. (2019) Dynamika pokaznykiv indyvidualnoho zdorovia maibutnikh uchyteliv v protsesi ba- kalavrskoi pidhotovky. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport): zb. nauk. prats. Vydavnytstvo NPU im. M. P. Drahomanova, 5(113), 19, 122–126. erpub.chnpu.edu.ua:8080/ jspui/handle/123456789/4284 (in Ukraine).

Kondratska, H. D. (2019). Shliakhy formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury/ International Academy Journal Web of Scholor, 10(28), 2, October 2019, Warsaw, Poland, 14–19 (in Ukraine).

Kondratska, H. D. (2016). Profesiino-movlennieva kultura maibutnoho fakhivtsia fizychnoho vykhovannia v systemi vyshchoi osvity: monografia. Drohobych: RVV DDPU imeni Ivana Franka, 478 (in Ukraine).

Kryvosheieva, Kh. L. (2001). Kultura zdorovia osobystosti yak sotsialno-pedahohichna problema. Shliakh osvity, 1, 35–37.

Kryvosheieva, Kh. L. (2000). Kontseptsia pidhotovky studentiv z vysokym rivnem kultury v umovakh universytetskoi osvity. Kultura zdorovia yak predmet osvity: zb. nauk. znan. Kherson: Oldy, 101–105.

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky. URL: http://www.mon.gov.ua/images/ files/news/ 12/05/4455.pdf (data zvernennia: 20.12.2014 r.) (in Ukraine).

Solopchuk, M. I. Kontseptualni pidkhody zmitsnennia ta zberezhennia zdorovia shkoliariv u protsesi fizychnoho vykhovannia. URL: http://fizkultura.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2014/06/24. (data zvernennia 20.12.2014 r.) (in Ukraine).

Stan ta chynnyky zdorovia ukrainskykh pidlitkiv: monohrafiia/O. M. Balakirieva [ta in.]; nauk. red. O. M. Balakirieva. Kyiv: YuNISEF, Ukr. in-t sots. doslidzh. im. O. Yaremenka, 2011, 172 р. (in Ukraine).

Sushchenko, L. P. (1997). Zdorovyi sposib zhyttia liudyny yak obiekt sotsialnoho piznannia (Dys. …kand. filosof. nauk: 09.00.03)/Zaporizkyi derzh. un-t. Zaporizhzhia, 185 р. (in Ukraine).

Turchak, A. (2013). Pidhotovka maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury do roboty z poperedzhennia shkidlyvykh zvychok uchniv: navch.-metod. posib. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 212 р. (in Ukraine).
Published
2020-09-30
How to Cite
Kondratska, H., Samoilyk, S., & Maksymiak, V. (2020). Contemporary Approaches to the Formation of Students’ Health Culture. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(51), 03-09. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-03-03-09
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture