Self-Confidence as a Prerequisite for the Mental Health of Young Men in Physical Education Classes

  • Irina Sundukova Central Ukrainian State Pedagogical University named after V.Vynnychenko
Keywords: self-confidence, mental health, physical culture, self-attitude, emotional well-being

Abstract

Based on a theoretical analysis, it has been established that self-confidence affects the mental health of students and their emotional well-being. Self-confidence is a positive integrated attitude towards one's own capabilities, which is caused by the peculiarities of personal development, the formation of self-awareness, the overcoming of the dependence of the individual on external determination, the coordination of the I-real and I-ideal. Instead, the reason for the formation of self-doubt and depressive personality disorders is the predominance of inhibition processes over excitation processes, which leads to the formation of a «inhibitory personality», unable to openly express their feelings, desires and needs. The following characteristics of the mentally healthy and self-confident personality are defined: openness, nonverbal communication, faith in own forces, spontaneous expression of feelings, self-realization «here and now». Systematic physical education encourages students not only to maintain a healthy lifestyle, but also develop the ability to adequately assess the capabilities of their personality; form confidence in themselves and their physical and moral strengths; promote the ability to build a positive emotional connection in cooperation with partners in physical culture activities; develop the ability to manage their experiences and negative emotional states. It is established that the majority of respondents have an average level of self-confidence, which manifests itself in moderate expression of determination and perseverance. High school students of this level are quite balanced in defining their goals and the means with which they intend to achieve their goals. It is noted that in the process of physical education students have an interest and habit to systematically perform physical exercises, develop moral and volitional qualities: courage, perseverance, discipline, mutual assistance, self-confidence and their capabilities, and the like.

References

Abulhanova-Slavskaya, K.A. (1985). Tipologiya aktivnosti lichnosti [Typology of life-activity of personality].
Psihologicheskiy zhurnal. Т. 6, no. 5, 3–18.

Zelinska, T. M. Mykhailova, I. M. (2009). Praktykum iz zahalnoi psykholohii [Workshop on General Psychology]. Navch.posibn. Kyiv: Karavela, 110 – 112.

Korolchuk, M. S,. Krainiuk, V. M., Kosenko, A. F., Kocherhina, T. I. (2002). Psykholohichne zabezpechennia psykhichnoho i fizychnoho zdorovia [Psychological support for mental and physical health]. Kyiv: Firma
«INKOS», 272.

Labinska, S. M. (2016). Psykholohichni chynnyky rozvytku rivnia domahan pidlitkiv v uchbovii diialnosti [Psychological factors in the development of the level of adolescent harassment in educational activities]. Dys. kand. psykhol. nauk: 19.00.07 «Pedahohichna ta vikova psykholohiia». Natsionalnyi derzh. pedahohichnyi un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 216.

Melnychuk, S. K. (2012). Sutnist, strukturni komponenty ta kryterii vyvchennia vpevnenosti v sobi [Essence, structural components and criteria for self-confidence study]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Kyiv, Vyp. 21, 134–139.

Psihologiya podrostka (2007) [Psychology of the adolescent]. Uchebnik/Pod red. A.A. Reana. SPb.: PRAYM- EVROZNAK, 480.

Romek, V. G. (2002). Povedencheskaya psihoterapiya [Behavioral Psychotherapy].Ucheb. posobie dlya stud. vyissh. ucheb. zavedeniy. Moskva: Izdatelskiy tsentr«Akademiya», 192.

Romek, V. G. (1996). Ponyatie uverennosti v sebe v sovremennoy sotsialnoy psihologi [The concept of self- confidence in modern social psychology]. Psihologicheskiy vestnik RGU. Vyp. 1 (Ch. 2), 132–146.

Sundukova, I. V. (2018). Formuvannia tsinnisnoho stavlennia starshoklasnykiv do psykhichnoho zdorovia zasobamy fizychnoi kultury [Formation of the value attitude of senior pupils to mental health by means of physical culture]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk: spets. 19.00.07 «Pedahohichna ta vikova psykholohiia» . Natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 22.

Sutula, V. O. (2012). Bazovi oznaky fizychnoi kultury osobystosti. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka [Basic signs of physical culture of personality. Spirituality of personality: methodology, theory and practice]. zb. nauk. pr. SNU im. V. Dalia, no. 6 (53), 186–192.

Suhomlinskiy, V. A. (1979). Izbrannyie proizvedeniya [Selected Works]. V 5-ti t./Red. kol.: Dzeverin A.G. i dr. Kiev.: Rad. Shkola. Т. 3, 301.

Chyrenko, N. Ya. (2007). Ya yak tsinnist. Pro formuvannia tsinnisnoho stavlennia do sebe [I'm like a value. About formation of value attitude towards oneself]. Shkilnyi svit, no. 46, 6–8.

Chornokozova, V. M., Chornokozov, I. I. (1976). Besidy na moralno-etychni temy [Conversations on moral and ethical topics]. Kyiv: Radianska shkola,110.

Shipelik, T. V. (2013). Problema stanovlennya lichnostno smyislovogo urovnya psihicheskogo zdorovya u podrostkov [The problem of becoming a personally-minded level of mental health in adolescents]. Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy/Za red. S. D. Maksymenka, L. A. Onu- friievoi. Vyp. 20, Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 747–758.

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer, 444.

Wolpe, J., Jones, T., Wear, D., Lester, D. (2014). Health Humanities Reader. Friedman Rutgers University Press, 448.
Published
2019-05-24
How to Cite
SundukovaI. (2019). Self-Confidence as a Prerequisite for the Mental Health of Young Men in Physical Education Classes. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1 (45), 71-76. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-01-71-76
Section
Physical culture, physical education of different age group population