Peculiarity and Indicators of Students Attention to Institute of Information Technologies

  • Andrіі Andres National University "Lviv Polytechnic"
Keywords: psychophysical training, professional-applied physical training, physical education

Abstract

Relevance of Research Topic. The high level of development of psychophysical qualities of a specialist promotes high efficiency and good health, professional success. The positive influence of the use of games in the physical education of students on their psychophysical indicators is proved. The existence of the relationship between individual indicators of psychophysical and physical preparedness is proved. However, the lack of information on the degree of interconnection between the level of development of agility and the indicators of attention in the students of the specialty «information technology» inhibit the process of finding effective means of physical education students of computer specialties, although the concentration and stability of attention are professional-significant psychophysical qualities of students of information and logic groups of specialties. The aim of the work was to find out the possibilities of improving the indicators of concentration, stability and switching the attention of the students of the Institute of Information Technologies to the development of agility. Methods. The experiment was attended by 548 male students of the first year of the Institute of Computer Technologies, Automation and Metrology. Attention was determined using Bourdon's corrective test. The agility was determined by the result of a shuttle run of 4 × 9 m. A correlation analysis was conducted. Results of Work. Only a small number (5,1 %) of students showed a very high concentration of attention. One third of students had high and very high (36,7 and 3,5 %) levels of sustainability. According to concentration and sustainability indicators, 16,1 and 21,3 % of students need urgent correction because they have low and very low rates; and by indicators of switching the attention of such students is significantly higher (28,2 %). Dexterity has a higher than average impact on the indicators of switching attention. Conclusions. Students of the Institute of Information Technologies require focused development of attention within the framework of psychophysical training during academic or extra-curricular physical education classes. Effective ones can be tools for developing agility.

References

Bondarenko, V. V. (2011). Efektyvnost` vnedreniya metodyky formirovaniya psykhofizicheskoi hotovnosti budushchykh pravookhranitelei k deiatelnosty v uslovyiakh ryska [Effectiveness of the introduction of the methodology for the formation of psychophysical readiness of future law enforcers to operate in a risk environment]. Pedahohika, psykholohiya i medyko-biolohycheskiye problemy fizycheskoho vospitanyia i sporta, no 10, 10–13.

Borozniuk, A. V. (2012). Povyshenye professyonalnoi napravlennosti fizycheskoi podhotovki budushchykh ofitserov-sviazystov [Increase in the professional orientation of the physical training of future officer-signalers]. Pedahoiyka, psykholohiya i medyko-biolohicheskye problemy fizycheskoho vospytanyia i sporta. No 3, 21–24.

Doroshenko, V. V. (2011). Professyonal`no-prykladnaya fyzycheskaya podgotovka studentov na osnove futbola
[Professional-applied physical training of students based on football]. Сhelovek. Soobshhestvo. Upravleny`e, no 1,
119. [Electronic resource]. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-prikladnaya- fizicheskaya-podgotovka-studentov-na-osnove-futbola.

Kozyna, Zh. L, Ylnytskaia A. S, Pashchenko N. A, Koval M. V. (2014). Kompleksnoe prymenenye ozdorovytelnykh metodyk pylatesa y bodyfleksa dlia povyshenyia psykhofyzyolohycheskykh vozmozhnostei studentov [Comprehensive application of recreational techniques of pilates and bodyflex for increasing the psychophysiological capabilities of students]. Pedahohyka, psykholohyia y medyko-byolohycheskye problemy fyzycheskoho vospytanyia y sporta, No. 3, 31–36. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.936963

Kokhanets, P. P. (2010). Vzaymosviazy pokazatelei fyzycheskoho razvytyia, funktsyonalnoi podhotovlennosty y psykhofyzyolohycheskykh kharakterystyk studentov-futzalystov 1 y 2 kursov [Interrelations of indicators of physical development, functional preparedness and psychophysiological characteristics of students-futsalists of 1and 2 year of study]. Pedahohyka, psykholohyia y medyko-byolohycheskye problems fyzycheskoho vospytanyia y sporta, No 1, 74–78.

Lukavenko, A. V. (2013). Effektyvnost` eksperymental`noj programmy dyfferencyrovannoj korrekcyy psyhofyzycheskogo sostoyanyya studentov v processe fyzycheskogo vospytanyya [Effectiveness of the experimental program of differentiated correction of the psychophysical state of students in the process of physical education]. Pedagogyka, psyhologyya y medyko-byologycheskye problemy fyzycheskogo vospytanyya y sporta, no. 5, 37–44. https://doi.org/ 10.6084/ m9.figshare.707097

Mysyv, V M. (2011). Yzmenenyia morfofunktsyonalnykh y nekotorykh psykholohycheskykh pokazatelei budushchykh spasatelei na etapakh obuchenyia v vysshem voennom uchebnom zavedenyy [Changes of morphofunctional and some psychological indicators of the future life-savers during their education at military high school]. Pedahohyka, psykholohyia y medyko-byolohycheskye problemy fyzycheskoho vospytanyia y sporta, no. 1, 91–94.

Ostapenko, Yu. A. (2014). Professyonalno-znachymy psykhofyzyolohycheskye kachestva ynformatsyonno lohycheskoi hruppy spetsyalnostei pry realyzatsyy eksperymentalnoi prohrammy professyonalno prykladnoi fyzycheskoi podhotovky studentov [Professionally significant psychophysiological qualities of the information logical group of specialties in the implementation of the experimental program of professionally applied physical training of students]. Pedahohyka, psykholohyia y medyko-byolohycheskye problemy fyzycheskoho vospytanyia y sporta, no. 4, 34–39. https://doi.org/ 10.6084 / m9.figshare.951918.

Pychuryn, V. V. (2015). Psykholohycheskaia y psykhofyzycheskaia podhotovka kak faktor snyzhenyia lychnostnoi trevozhnosty u studentov [Psychological and psychophysical training as a factor in reducing personal anxiety among students]. Pedahohyka, psykholohyia y medyko-byolohycheskye problems fyzycheskoho vospytanyia y sporta, no. 3, 46–51. https://doi.org/ 10.15561/18189172.2015.0307

Salatenko, Y. A, Dubynskaia, O. Ya. (2015). Psykhofyzycheskoe sovershenstvovanye studentok ekono- mycheskykh spetsyalnostei pod vlyianyem sportyvno-oryentyrovannoi tekhnolohyy na osnove preymushche- stvennoho prymenenyia voleibola [Psychophysical improvement of students of economic specialties under the influence of sports-oriented technology based on the primary use of volleyball]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, no. 12, 103–108. https://doi.org/10.15561/18189172.2015.12016

Tolcheva, A. V. (2011). Otsenka psykhofyzyolohycheskoho sostoianyia studentok s opytom zaniatyi khatkha- yohoi [Assessment of the psychophysiological state of students with experience in hatha yoga]. Pedahohyka, psykholohyia y medyko-byolohycheskye problemy fyzycheskoho vospytanyia y sporta, no. 11, 128 –131.

Khalaidzhy, S. V. (2009). Professyonalno-prykladnaia fyzycheskaia podhotovka studentok enerhetycheskykh spetsyalnostei k rabote v enerhetycheskom komplekse [Professionally-applied physical training of students of energy specialties for work in the energy complex]. Pedahohyka, psykholohyia y medyko-byolohycheskye problemу fyzycheskoho vospytanyia y sporta, no. 1, 139–142.

Lisowski, V. O, Mihuta, I. Yu. (2013). Importance of coordination skills essential psychophysical demonstrated competencies as a military specialist. Physical Education of Students, no. 6, 38–42. https://doi.org/10.6084/ m9.figshare.840501

Frolova, L. S, Glazirin, I. D, Petrenko, Y. O, Suprunovich, V. O, Menshikh, E. E, Kharchenko, I. A, Pivnenko,
A. O. (2013). Effect of psychophysical state on different qualifications handball players on their preparedness.
Physical Education of Students, no. 6, 72–74.
Published
2019-05-24
How to Cite
AndresA. (2019). Peculiarity and Indicators of Students Attention to Institute of Information Technologies. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1 (45), 55-61. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-01-55-61
Section
Physical culture, physical education of different age group population