Health Evaluation of Rehab Students for Data of Biochemical Automation

  • Maria Sybil Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture
  • Khrystyna Shavel Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture
  • Maryana Chekhovska Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture
  • Liubov Chekhovska Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture
  • Alla Khokhla Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Keywords: health, rehab students, biochemical indicators, automoronitoring

Abstract

Topicality. The health problem of young is named  one  of the priority directions of WHA activities in XXI century and is extremely relevant for Ukraine. A promising area is the expansion of knowledge about healthcare competence through the formation of skills and abilities in the process of  individual monitoring of health status by specific biochemical indicators that were got in the process of passing a workshop on biochemistry of motor activity and clinical biochemistry by students. The Purpose of the Research. Evaluate the health status of rehab students by biochemical self-monitoring data. Methods – analysis and generalization of literary sources, biochemical

- excretion of vitamin C, activity of the enzyme catalase blood, hemoglobin content in blood, excretion of protein, sugar, ketones and pH values by the express method «Penta-PHAN» («Lachema», Czech Republic), bicycle ergometric test «Vita maxima», mathematical processing of data. There were examined 50 students of 19-20 years old from the specialty «Physical therapy, ergotherapy» of the Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Bobersky. Research Results. In girls, the excretion of vitamin C was 18,04 ±0,522 mg / day, in boys – 27,24 ± 0,746 mg / day (p < 0,05), catalase number was 9,4 ± 0,27, that is in norm. The content of hemoglobin in girls was 120 ± 1,32 g / l, in boys – 130 ± 1,9 g / l (p < 0,05). The protein in the urine was found in 4 % of students. Other pathological elements were absent. Ph value of urine was 5,2, that is the norm. The results of the «Vita maxima» test indicate that the girls indicators were 150 watts, that is 75 % of the adult  women’s norm; boys indicators – 200 watts, that is 80 % of adult men’s norm. Conclusions. Biochemical indicators of students are close to the limit age norm, pathological parameters of urine were not detected, except for the traces of protein. The «Vita maxima» test declares a reserve to achieve maturity. Low biochemical indices induce individual  dietary adjustments and permanent auto-monitoring.

References

Аnikeev, D. M. (2012). Rukhova aktyvnist u sposobi zhyttja studentskoi molodi. (Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stepenia kand. nauk z phiz. vykhovannia s sportu: 24.00.02). Кyiv, 20.

Ivanchykova, S. М. (2017). Formuvannia kultury zdorova studentiv zasobamy fitnesu v pozaaudytornij roboti vyshcogo navchalnogo zakladu. (Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stepenia kand. ped. nauk: 13.00.04). Starobilsk, 22.

Kensytska, I. L. (2018). Formuvannja tsinnostej zdorovogo sposobu zhyttja studentiv u protsesi fizhychnogo vyhovannj. (Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stepenia kand. nauk z phiz. vykhovannia s sportu: 24.00.02). Кyiv, 25 .

Loban, G. A., Zachepylo, S. V., Kovalenko, N. P., Gancho, О. V. (2014). Formuvannja zdprpvogo sposobu zhyttja studentiv jak zaporuka suspilnogo ta ekonomichnogo rozvytku derzhavy. Visnyk VDNZU «Ukrainska medychna stomatologichna akademia», Poltava, 15, 2(50), 30–32.

Chernjavska, L. I., Krynytska, I. Ja., Maluk, O. P. (2017). Stan zdorovja studentiv, problemy ta shljakhy ikh vyrishennja. Medsestrynstvo. Кyiv, 1, 24–27.

Pidkhody do zastosuvannja neinvazyvnykh metodiv doslidzhennja laktatu ta indyvidualnykh genetychnykh osoblyvostej v sporti ta phizychnij reabilitatsii / Ju. Boretskij, Volodymyr Trach, Volodymyr Boretskij, Andrij Gertsyk, Fedir Muzyka. Sportyvna nauka Ukrainy, 3(73), 55–61.

Futornyj, S., Rudnytskij, O. (2013). Kharakterystyka stanu zdorovja studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv.
Teorija I metodyka phizychnogo vykhovannja i sportu. Кyiv, 2, 99–105.

Stojan, N. V. (2016). Naukove obgruntuvannja psykhogigienichnykh osnov zdorovjazberigauchykh tekhnologij u vyshchykh navchalnykh zakladakh. (Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stepenia kand. med. nauk 14.02.01). Kyiv, 22 .

Tovkun, L. P., Tsarova, M. P. (2017). Otsinka rivnja somatychnogo zdorovja studentiv Perejaslav-Khmelnytskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Grygorija Skovorody. Molodyj vchenyj. Perejaslav-Khmelnytskij, 9.1 (49.1), 167–170.

Aynaci, G., Akdemir, O. (2018). The Relationship Between Lifestyle, Health Promotion Lifestyle Profile II And High Blood Pressure In University Students. Access Maced J Med Sci, Sep. 18, 6(9), 1756–1761. doi.org/10.3889/ oamjms.2018.314. Collection 2018 Sep 25.

Concha-Cisternas, Y., Guzmán-Muñoz, E, Valdés-Badilla, P, Lira-Cea, C., Petermann, F, Celis-Morales, C. (2018).
Rev Med Chil, Aug. 146(8), 840–849. doi.org/10.4067/ s0034-98872018000800840. Spanish.
Published
2019-06-30
How to Cite
Sybil, M., Shavel, K., Chekhovska, M., Chekhovska, L., & Khokhla, A. (2019). Health Evaluation of Rehab Students for Data of Biochemical Automation. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(46), 73-78. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-02-73-78
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation