Influence of Crossfit on Indicators of Physical Development, Functional Condition and Physical Health of High School Students of Higher

Authors

  • Ivan Pylypchak Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
  • Artur Oderov Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
  • Volodymyr Klymovych Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
  • Serhii Romanchuk Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
  • Volodymyr Andreychuk Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
  • Volodymyr Kondratuk Ivan Kozhedub Kharkiv National University of the Air Force
  • Oleh Nebozhuk Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
  • Oleksandr Тymochko Uzhhorod National University

DOI:

https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-01-43-51

Keywords:

cadet, crossfit, physical development, functional state, physical health

Abstract

The participation of structural subdivisions of the Armed Forces of Ukraine in the ongoing military conflict on the territory of the state makes significant demands on the training of servicemen. Military experts believe that the most effective way to form the combat readiness of units is the quality training of cadets in military institutions of higher education.

Improving the physical fitness of cadets, especially in conditions of insufficient level of development of physical qualities in young people enteringin the military institutions of higher education, requires the search for new technologies in the organization of physical training and sports and mass work of cadets. Rapidly developing sports are effective in the urgent improvement of general physical qualities, are popular among various segments of the population in the world, scientists include crossfit. The basic methodological principles of this sport were borrowed from one of the common areas of fitness, which was founded in 2000 in the US Armed Forces. Crossfit uses multi-joint, energy- intensive movements that combine into a continuous set of exercises involving your own weight, special devices, tools and cyclic exercises. The purpose – analysis and study of the impact of crossfit on the indicators of physical development, functional status and physical health of cadets. Methods – analysis of scientific and methodical literature, testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Results. The comparative analysis revealed that there is no significant difference between the control and experimental groups in almost all indicators (heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, Robinson's index, Robinson's index, physical condition index) except for the step test. Significant difference between the two groups of step test is t = 8.43; p <0.001. After measuring the above indicators and mathematical calculations, it was found that the level of health of cadets engaged in crossfit corresponds to the average level (9.13 points, and cadets engaged in other sports – 8.38 points (average level). Conclusions. Studies have shown that cross-fit cadets have better physical health than cadets.

References

Bazylevych, N.O., Tonkonoh, O.S. (2016). Osoblyvosti vykorystannia novoho vydu sportu «Srossfit» u samostiinii fizkulturno-ozdorovchii roboti studentiv [Features of the use of a new sport «Crossfit» in the independent physical culture and health work of students]. V: «Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav- KhmelnytskyiDPU imeni Hryhoriia Skovorody». Pereiaslav-Khmelnytskyi. 136-142.

Haponenko, H., Romaniuk, O., Kovalchuk, O. (2018). Krosfit – systema trenuvan [Crossfit is a training system.]. V: Viiskova osvita. Zb. nauk.pr. Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. 73–78.

Demkiv, A.S., Kuznetsov, M.V., Yena, M.O. (2018). Rozvytok sylovoi vytryvalosti u kursantiv zasobamy atletychnoi himnastyky ta krosfitu [Development of strength vibrancy among cadets through athletic gymnastics and crossfit]. Problemy aktyvizatsii rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti naselennia. Materialy KhI Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10-11 travnia 2018 roku. Lviv, 105-107.

Vilchkovskyi, E., Volchynskyi, A., & Pasichnyk, V. (2021). Physical Education of the Students as a Factor of Preparation for Their Future Career. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(55), 10-14. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-03-10-14

Zubchenko, L.V., Holyk, V.A. (2017). Formuvannia motyvatsii kursantiv do rehuliarnykh zaniat z fizychnoi pidhotovky cherez vykonannia elementiv krosfitu [Forming the motivation of cadets to take regular physical training through the completion of CrossFit elements]. Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroinykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, riatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shliakhu yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy. Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf, 29–30 lysto- pada 2017. Kyiv: NUOU, 234–236.

Klymovych, V.B., Kurbakova, S.M., Olkhovyi, O.M. (2017). Vplyv systemy fizychnoi pidhotovky na riven pobichnykh pokaznykiv fakhovoi pratsezdatnosti vypusknykiv-artylerystiv [Influence of the system of physical training on the level of incidental indicators of professional efficiency of artillery graduates.]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. № 1, 215-219.

Lysetska, L. Reznikova, S. (2019). Dualizm pohliadiv na bezpeku krosfitu yak systemy fizychnoi pidhotovky v konteksti fizychnoho rozvytku studenta [Dualism looking at crossfit security as a system of physical training in the context of a student's physical development]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. № 24, 118-122.

Loza, T.O., Yeremenko, N.O. (2019). Krosfit v osnovi fizychnoho vykhovannia studentiv VNZ [CrossFit at the heart of the physical training of VNZ students]. Suchasni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu riznykh hrup naselennia. Materialy XVII Mizhnar.nauk.-prakt. konf. Molodykh uchenykh. Sumy: SumDPU im. A.S.Makarenka, №1, 86-89.

Loiko, O.M., Pylypchak, I.V., Lohinov, D.O. (2019). Zastosuvannia zasobiv krosfitu v prohrami fizychnoi pidhotovky kursantiv VVNZ [The use of crossfit in the program of physical training of university cadets]. Svystun V.I, Petrachkov O.V., redaktory. Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku FP ta sportu ZSU pravookhoronnykh orhaniv, riatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shliakhu yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy. Materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf.; 14-15 liutoho 2019. Kyiv: Nats. un-t oborony Ukrainy im. I. Cherniakhovskoho, 318.

Мykola Korchagin & Serhii Romanchuk et.al. (2020): Correlation of Physical Fitness and Professional Military Training of Servicemen. SportMont Journal. vol. 18 (2) , 79-82.; ISSN 1451-7485, еISSN 2337-0351, https://doi.org/10.26773/smj.200612.

Oderov, A.M., Klymovych, V.B., Pidleteichuk, R.V., Dobrovolskyi, V.B., Korchahin, M.V. (2020). Osoblyvosti orhanizatsii ta zmistove napovnennia system fizychnoi pidhotovky u Zbroinykh Sylakh derzhav-chleniv NATO ta Ukrainy [Features of the organization and content of physical training systems in the Armed Forces of NATO and Ukraine.]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. № 2 (24) , 271-282.

Pylypchak, I. (2017). Krosfit u systemi fizychnoi pidhotovky kursantiv. Visnyk Prykarpatskoho universytetu [Crossfit in the system of physical training of cadets. Bulletin of the Precarpathian University]. № 25-26, 234- 241.

Pylypchak, I., Loiko, O., Rymar, O. 2019). Krosfit yak zasib udoskonalennia fizychnoi pidhotovky kursantiv viiskovykh zakladiv vyshchoi osvity u polovykh umovakh. Prystupa Y., redaktor. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. Tezy dop. KhKhIII Mizhnar. nauk. konf. Lviv: LDUFK, 56-58.

Pylypchak, I.V. (2017). Efektyvnist zastosuvannia krosfitu u fizychnii pidhotovtsi kursantiv pid chas pervynnoho navchannia u VVNZ [The effectiveness of crossfit in the physical training of cadets during primary education in higher education]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievrop. nats. un-tu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Fizychne vykhovannia i sport. № 27, 61-65.

Pylypchak, I.V., Hulovatyi, V.I., Loiko, O.M. (2018). Krosfit, yak innovatsiina systema rozvytku spetsialnoi fizychnoi ta vodolaznoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv [Crossfit, as an innovative system for the development of special physical and diving training of servicemen]. Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku viiskovo-prykladnoi spriamovanosti spetsialnoi fizychnoi pidhotovky ta vodolaznoi pidhotovky. Tezy nauk. seminaru 20 kvitnia 2018 r. Kyiv: Nats. un-t oborony Ukrainy im. I. Cherniakhovskoho, 66.

Pryimakov, O.O., Kyslenko, D.P., Yukhno, Y.O. (2017). Udoskonalennia fizychnykh yakostei slukhachiv instytutu upravlinnia derzhavnoi okhorony Ukrainy [Improving the physical qualities of students of the Institute of Public Protection of Ukraine.]. V: Visnyk Chernihivskoho nats. ped. universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport. Zb. nauk. pr. Chernihiv. № 147(1) , 182-189.

Romaniuk, O.A. (2019). Krosfit – systema trenuvan [Crossfit is a training system.]. Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky i sportu u Zbroinykh Sylakh Ukrainy, pravookhoronnykh orhanakh, riatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shliakhu yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy. Materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 14-15 liutoho 2019 r. Kyiv: NUOU, 175-176.

Stepanova, I., Dutko, T., Zhorova, O. (2018). Zasoby krosfitu v systemi sektsiinykh zaniat fizychnym vykhovanniam studentiv zakladiv vyshchoi osvity [Means of crossfit in the system of sectional physical education classes for students of higher education institutions]. Aktualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti. №4 (36) , 88-93.

Yahodzinskyi, V.P. (2020). Metodyka rozvytku fizychnykh yakostei kursantiv-desantnykiv zasobamy krosfitu u protsesi fizychnoho vykhovannia [Methods of development of physical qualities of cadet paratroopers by means of crossfit in the process of physical education]. [dysertatsiia]. Kyiv: Nats. ped. un-t imeni M. P. Drahomanova, 194 p.

Hakim, H., Mokhtar, M., Abdelkader, B., & Lalia, C. (2021). Efficiency of Crossfit Exercises on The Level of Physical Fitness of Algerian High School Students. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society. 4(56), 30-36. https://doi.org/10.29038/10.29038/2220-7481-2021-04-30-36

Klymovych, V., Olkhovyі, O., Romanchuk, S.(2016). Adoption of youth`s bodies to educational conditions in higher educational institutions. Journal Physical Education Sport. No. 3(1), 620-622.

Klymovych, V., Romanchuk, S., Iedynak, G., Kopylov, S., Galamandjuk, L., Melnykov, A., et al. (2019). Factors that influence changes in cadets’ physical preparation during the second half of study at a military academy. Asian Journal Sci Technolog. No. 17(72), 79–92.
Oderov, A. (2014). Analiz systemy kontrolyu ta perevirky fizychnoi pidhotovky viyskovosluzhbovtsiv Zbroynykh syl [System analysis and control of the physical training of the Armed forces servicemen]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. No. 5(2), 90–93. [Ukrainian].

Oderov, A., Klymovych, V., Korchagin, M., Olkhovyі, O., Romanchuk, S. (2019). Motivation of forming students healthcare culture on principles of interdisciplinary integration. SportMont Journal. No. 17(3), 79–83. https://doi.org/10.26773/smj.191017

Oderov, A., Kuznetsov, M., Romanchuk, S., Pohrebniak, D., Indyka, S., Bielikova, N. (2022). Analysis of the level of physical fitness of cadets of the Military College of Sergeants at the stage of primary, Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. Vol. 5, no. 1, 93-102. https://doi.org/10.16926/sit. 2022.01.05

Published

2022-03-31

How to Cite

Pylypchak, I., Oderov, A., Klymovych, V., Romanchuk, S., Andreychuk, V., Kondratuk, V., Nebozhuk, O., & Тymochko O. (2022). Influence of Crossfit on Indicators of Physical Development, Functional Condition and Physical Health of High School Students of Higher. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(57), 43–51. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-01-43-51

Issue

Section

Physical culture, physical education of different age group population